University of Oulu

Kielisillan digitaalisen julkaisutoiminnan kehittäminen toimintatutkimuksen teoriaa soveltaen

Saved in:
Author: Niemelä, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201411131995
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Niemelä, 2014
Publish Date: 2014-11-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huotari, Maija-Leena
Reviewer: Huotari, Maija-Leena
Suominen, Vesa
Description:
Pro gradu -tutkielmassa selvitetään digitaalisen julkaisutoiminnan kehittämistä toimintatutkimuksen teoriaa soveltamalla (Engeström 2004, 10). Tutkimuskohteena on Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n (SVT) Kielisilta-jäsenlehti. Toimintajärjestelmän rakennemallin avulla tutkitaan sitä, miten toiminnan elementit muuttuvat lehden digitaalisen arkiston sekä verkkojulkaisun toteutuksen ja ylläpidon myötä. Lisäksi tarkastellaan lukijoiden informaatiotoimintoja sekä tehdään niihin liittyvä luettelointi ja sisällönkuvailu jo painetuille ja julkaistuille Kielisilta-lehdille. Digitaalisen arkiston toteutus jää tämän työn ulkopuolelle. Empiirinen aineisto muodostuu Kielisilta-jäsenlehden toimituksen ryhmähaastattelusta, johon osallistui viisi henkilöä, sekä kahdesta Skype-palaverin muistiinpanoista. Aineisto analysoitiin teoriasidonnaisella ja aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Lisäksi 22 Kielisilta-lehden sisältö jäsennettiin dokumentaatiokielten eli luetteloinnin ja sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulosten mukaan digitalisoinnin myötä Kielisilta-lehden toimituksen välineistä eniten muuttuvat paino ja postitus. Uusia välineitä ovat muun muassa videokamera ja matkapuhelin. Kielisillan tekijöiden roolit muuttuvat siten, että toimittajat päivittävät digitaalista arkistoa ja lisäävät blogiin joka viikko uusia julkaisuja. Myös lukijat voidaan ottaa tekijöiksi. Yhteisössä tapahtuu suuri muutos. Lukijoiden tiedonhankinnan mahdollisuudet laajenevat ja mainostajia voidaan ottaa uudella tavalla mukaan. Viittomakieliseen yhteisöön saadaan myös uusia jäseniä. Työnjaon osalta vastuut jaetaan uudelleen arkiston ja verkkojulkaisun osalta. Sääntöjä joudutaan muuttamaan, koska verkkojulkaisemisessa täytyy noudattaa eettisiä sääntöjä eri tavalla kuin paperisen lehden julkaisemisessa. Tutkimustuloksia ei voi yleistää, koska tämä laadullinen tutkimus perustuu niukkaan empiiriseen aineistoon. Saatujen tulosten perusteella yksittäiset näkemykset voidaan kuitenkin ottaa huomioon Kielisillan digitaalisen arkiston suunnittelussa ja toteutuksessa sekä lehden verkkoversion suunnittelussa. Tutkimuksen tuloksena käynnistettiin digitaalisen arkiston toteutus ja tehtiin arkistoon tuleville Kielisilta-lehdille luettelointi ja sisällönkuvailu.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Niemelä, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.