University of Oulu

Influence of English in Finnish televised football commentary

Saved in:
Author: Lindholm, Tapio1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201411262013
Language: English
Published: Oulu : T. Lindholm, 2014
Publish Date: 2014-12-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lauttamus, Timo
Kärkkäinen, Elise
Reviewer: Kärkkäinen, Elise
Haddington, Pentti
Description:
The aim of this thesis is to examine the influence of English in Finnish televised football commentary. The subject has seen only limited research before in Finland or globally. The goal is therefore to investigate the ways English has influenced the language of Finnish football commentary, examine the adaptation of borrowings into Finnish language, find out reasons behind this influence, and to form a basis for future research into the subject. The theoretical background is contact linguistics, the needs of sports commentary as a specialist language and the phonological and morphological differences between the English and Finnish. The contact situation was determined to be light, with English having some social dominance over the linguistically dominant Finnish, and a certain prestige in football circles. The data was composed of four football games shown in the Finnish television in the spring of 2013. The studio sections and the game commentaries were taped and converted into audio files. These files were listened to, and all elements possibly originating in English were collected. These were examined again and divided into two categories: loan translations and borrowings. The origin and possible intermediary languages of these elements were examined as closely as possible. In the analysis, these categories were divided into smaller ones based on their function and distribution in casual spoken Finnish. The typical characteristics of the vocabulary were investigated, and rough estimates were made on the extent of the phenomenon. Special attention was given to analysing the phonological and morphological adaptation to Finnish observed in the borrowings. It was concluded that the influence of English in the language of Finnish football commentary is diverse. The old Finnish vocabulary of football is largely composed of loan translations that are still in common usage in football commentary. Also unidiomatic translated expressions with origins in English were witnessed. In addition to these, a large number of adapted borrowings was observed, and the adaptation of these borrowings was thoroughly investigated. Part of these are used in casual spoken Finnish, but also borrowings specific to football commentary were observed. Many reasons behind the influence were speculated, the need for words for new phenomena and the need for varied expression in football commentary being the most likely ones. The conclusion could be made therefore, that the influence of English in Finnish football commentary is great, diverse, and easily observed. It fits the expectations formed by examining the theoretical background. This thesis provides a starting point for future research by proving the existence of the phenomenon and outlining its general characteristics and typical reasons behind it.
see all

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella englannin kielen vaikutusta suomalaiseen televisioituun jalkapalloselostukseen. Tätä aihetta ei ole Suomessa eikä maailmallakaan liiemmin aiemmin tutkittu. Tämän tutkielman tarkoituksena onkin tutkia, millä tavalla englannin kieli on vaikuttanut suomalaisen jalkapalloselostuksen kieleen, tarkastella miten lainatut elementit ovat mukautuneet suomen kieleen, etsiä syitä lainaamiselle, sekä muodostaa lähtökohta tulevalle tarkemmalle tutkimukselle aiheesta. Teoriataustana toimivat kontaktilingvistiikka ja urheiluselostuksen erityisvaatimukset erikoiskielenä, sekä suomen ja englannin äänne- ja muoto-opilliset erot. Kielten kontakti todettiin kevyeksi, mutta englannin kielellä havaittiin sosiaalisesti dominantti asema kielellisesti dominanttiin suomen kieleen nähden, sekä tietty arvostus jalkapallopiireissä. Tarkastelun kohteeksi valikoitui neljä keväällä 2013 Suomen televisiossa esitettyä jalkapallopeliä, joiden studio- ja selostusosiot nauhoitettiin ja muutettiin myöhemmin äänitiedostoiksi. Nämä äänitiedostot kuunneltiin, ja kaikki havaitut mahdollisesti englannin kielestä peräisin olevat elementit kerättiin. Nämä jaoteltiin karsien lopulta kahteen pääryhmään: käännöslainat ja raakalainat. Elementtien alkuperä ja mahdolliset välittäjäkielet pyrittiin selvittämään mahdollisimman tarkasti. Tutkimuksen analyysiosiossa jaoteltiin nämä ryhmät vielä tarkemmin osiin käyttötarkoituksen ja yleiskielessä esiintymisen mukaan. Sanaston tyypillisiä piirteitä tarkasteltiin ja ilmiön yleispiirteitä sekä yleisyyttä arvioitiin karkealla tasolla. Raakalainoja analysoidessa kiinnitettiin erityishuomiota lainasanojen mukautumiseen suomen kielen äännejärjestelmään ja muoto-oppiin. Tutkimuksessa selvisi, että englannin kielen vaikutus suomalaiseen jalkapalloselostukseen on varsin monipuolista. Vanha suomalainen jalkapallosanasto koostuu pitkälti käännöslainoista ja näitä sanoja käytetään edelleen yleisesti selostuksessa. Lisäksi jalkapalloselostuksessa esiintyy epäidiomaattisia käännettyjä ilmaisuja, joiden alkuperä voidaan jäljittää englantiin. Näiden lisäksi selostuksessa esiintyy runsaasti mukautuneita raakalainoja, joiden yleisimmät mukautumiskeinot tutkittiin tarkoin. Näistä osa on käytössä myös yleiskielessä, mutta myös jalkapalloselostukselle erityisiä uusia lainasanoja havaittiin. Lainaamiselle havaittiin useita syitä, kuten tarve kielellistää uusia ilmiöitä ja jalkapalloselostukselle ominainen tarve vaihtelevalle ilmaisulle. Kaiken kaikkiaan voitiin todeta, että englannin kielen vaikutus suomalaisessa jalkapalloselostuksessa on suuri, monipuolinen ja selkeästi havaittavissa ja sopii teoriapohjan antamiin ennakko-oletuksiin. Tämä tutkimus antaa lähtökohdan tarkemmalle analyysille todistamalla ilmiön olemassaolon, sekä erittelemällä sen yleisiä piirteitä ja tyypillisiä syitä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tapio Lindholm, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.