University of Oulu

Sananlöytämistaidot ennenaikaisina syntyneillä 5–6-vuotiailla lapsilla

Saved in:
Author: Paananen, Marika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201411262014
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Paananen, 2014
Publish Date: 2014-12-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Yliherva, Tuula
Reviewer: Yliherva, Tuula
Stolt, Suvi
Description:
Tämän pro gradu -työn tarkoituksena oli selvittää sananlöytämistaitoja ennenaikaisena syntyneillä 5‒6-vuotiailla lapsilla ja verrata niitä täysiaikaisena syntyneiden lasten taitoihin. Lisäksi vertailtiin erittäin ennenaikaisena syntyneiden lasten sananlöytämistaitoja kohtalaisen enneaikaisena syntyneiden lasten taitoihin. Tämä pro gradu -työn aineisto on osa laajempaa ennenaikaisena syntyneiden lasten tutkimusprojektia yliopistollisissa sairaaloissa. Dosentti Anneli Ylihervan keräämästä aineistosta tutkimusaineistoksi valittiin 5‒6-vuotiaat ennenaikaisena syntyneet 46 lasta, sekä verrokkien osalta puheterapeuttiopiskelijoiden Johanna Kivelän ja Heidi Peuraniemen aineistosta 20 täysiaikaisena syntynyttä lasta. Kaikille tutkittaville lapsille tehtiin Germanin sananlöytämistesti, jolla arvioitiin lasten nimeämistäsmällisyyttä ja nimeämisnopeutta. Käytetyt analysointimenetelmät olivat tilastollisia menetelmiä sekä graafisia kuvaajia. Ennenaikaisena syntyneiden lasten nimeämistäsmällisyys erosi tilastollisesti merkitsevästi täysiaikaisena syntyneiden lasten nimeämistäsmällisyydestä. Ennen- aikaisena syntyneiden lasten nimeämistäsmällisyys oli vähän yli keskitasoa, kun se täysiaikaisena syntyneillä lapsilla oli keskitasoa. Ennenaikaisena syntyneiden lasten nimeämisnopeus oli hitaampaa kuin täysiaikaisena syntyneillä lapsilla. Nimeämisnopeus ei kuitenkaan eronnut tilastollisesti merkitsevästi näiden ryhmien välillä. Erittäin ennenaikaisena syntyneiden lasten nimeämisen täsmällisyydellä ei ollut merkitsevää tilastollista eroa kohtalaisen ennenaikaisena syntyneiden lasten taitoihin verrattuna. Tässä tutkimuksessa ilmeni huomattava ero ennenaikaisena syntyneiden ja täysiaikaisena syntyneiden lasten välillä sanojen ymmärtämisessä. Ennenaikaisena syntyneiden lasten joukosta 42,2 % (N=20) ei saanut pisteitä ollenkaan nimeämistäsmällisyyttä mittaavassa osiossa. Verrokeista vain 5 % (N=1) ei saanut pisteitä tässä osiossa. Tämä vähensi aineiston kokoa analyysejä tehdessä ja aiheutti aineiston katoa. Tuloksiin on suhtauduttava varauksella, sillä aineiston koko on pieni. Sananlöytämisestä tehtävää tutkimusta ennenaikaisilla lapsilla on tärkeää tehdä lisää Suomessa, sillä aiempia tutkimuksia sananlöytämisen vaikeuksista ennenaikaisena syntyneillä lapsilla on vähän. Tutkimustietoa tarvittaisiin lisää sekä suuremmalla koehenkilöjoukolla arvioituna että eri-ikäisiä suomalaislapsia arvioimalla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marika Paananen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.