University of Oulu

“We provide the cash, you rise to the challenge” : economic concepts as political actors in Labour prime ministers’ leader’s speeches from 1946 to 2009

Saved in:
Author: Kokko, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201411262020
Language: English
Published: Oulu : T. Kokko, 2014
Publish Date: 2014-12-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Braidwood, John
Reviewer: Siromaa, Maarit
Braidwood, John
Description:
The study of relations between language and power has only recently appeared in linguistics and social sciences. The intertwining of language and power is a fascinating subject for study as power relations can be understood to exist solely in linguistic communication between people. The theoretical framework for this study has been drawn from critical language analysis which is used to observe means of power exercise hidden in language. This study concentrates on the active and passive roles of economic concepts in the political language of British Labour prime ministers. The research material is comprised of speeches held by Labour prime ministers in annual party conferences. The speeches cover the time period from 1946 to 2009. Altogether, the research material consists of thirty speeches given by five different Labour prime ministers. This study examines to which extent abstract and inanimate economic concepts are treated as objects of human action on one hand and as independent and human-like political actors on the other. This question is approached by examining three grammatical positions of economic concepts: the object position, the sentence subject position, and the position of an agent in a passive clause. Furthermore, this study explores the possible personification of economic concepts through the use of metaphors. This work is not based on the study of economics but is rather an attempt to understand the relations between political language and economy from the perspective of humanities and social science. The analysis shows that three overlapping processes can be distinguished from the research material. Firstly, economic concepts can be seen as objects of administration, thus being subjugated to human action and power exercise by people. Secondly, economic concepts are humanised through the use of the sentence subject position as well as a variety of metaphors. Finally, the analysis of economic concepts shows that the language of Labour prime ministers is increasingly commercialised towards the 21st century. Furthermore, an attempt is made to find explanations for the emerging processess by connecting them to prevailing political contexts.
see all

Kielen ja vallan välinen suhde on verrattain uusi tutkimuskohde, jota on ryhdytty syvemmin tarkastelemaan kielitieteissä ja yhteiskuntatieteissä vasta muutama vuosikymmen sitten. Kielen ja vallan yhteen kietoutuminen on kiehtova aihe, sillä valtasuhteiden voidaan ymmärtää olevan olemassa ainoastaan kielellisessä kommunikaatiossa. Tutkimuksen metateoriana toimii kriittinen kielen analyysi, jonka avulla pyritään havainnoimaan kieleen piiloutuvia vallankäytön menetelmiä. Tutkimus käsittelee talouskäsitteiden aktiivista ja passiivista roolia Britannian Labour Partyn pääministereiden käyttämässä poliittisessa kielessä. Tutkimuksen aineisto koostuu Britannian Labour Partya edustavien pääministereiden pitämistä puheista vuosittaisissa puoluekokouksissa. Puheet ajoittuvat vuodesta 1946 vuoteen 2009. Kaikkiaan analysoitavia puheita on kolmekymmentä viideltä eri Labour Partyn pääministeriltä. Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin abstrakteja ja elottomia talouskäsitteitä kohdellaan yhtäältä ihmisen toiminnan kohteina ja toisaalta itsenäisinä, ihmisen kaltaisina poliittisina toimijoina. Tutkimuskysymystä lähestytään tarkastelemalla talouskäsitteiden asemaa lauseenjäsenenä objekti- ja subjektipositiossa sekä passiivin agenttina. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan talouskäsitteiden mahdollista elollistamista puheissa esiintyvien metaforien avulla. Tutkimus ei perustu kansantaloustieteeseen tai muihin taloustieteisiin, vaan on pikemminkin humanistista ja yhteiskuntatieteellistä osaamista yhdistelevä yritys ymmärtää syvemmin poliittisen kielen ja talouden välisiä yhteyksiä. Tutkimuksen perusteella analysoidusta aineistosta voidaan havaita kolme erilaista ja päällekkäistä prosessia. Talouskäsitteet voidaan nähdä hallinnan kohteina, jossa ihmiset käyttävät valtaa talousasioihin tehden talouskäsitteistä ihmisen toiminnalle alisteisia. Toiseksi talouskäsitteitä inhimillistetään subjektiposition ja erilaisten metaforien avulla. Kolmas havaittava ilmiö on Labour Partyn pääministereiden käyttämän kielen lisääntyvä kaupallistuminen 2000-luvulle tultaessa. Tutkimuksessa pyritään etsimään syitä havaituille prosesseille kytkemällä ne vallitseviin poliittisiin olosuhteisiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Kokko, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.