University of Oulu

Asuroolipeleissä käytettävät verbaalit ja nonverbaalit keinot hahmojen välisten hierarkkisten suhteitten ilmentäjinä

Saved in:
Author: Lehtonen, Anne-Marie1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201411262021
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Lehtonen, 2014
Publish Date: 2014-12-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karjalainen, Merja
Reviewer: Mantila, Harri
Sivonen, Jari
Description:
Tutkin Pro gradu -tutkielmassani sitä, millaisia verbaaleja ja nonverbaaleja keinoja asuroolipelien eli larppien osallistujat käyttävät osoittaakseen roolihahmojensa välisiä hierarkkisia suhteita. Käytin aineistonani videonauhoitteita kahdesta kirjoittamastani lyhyestä asuroolipelistä, joissa molemmissa oli samat, eri statusrooleja ilmentävät pelaajat. Tutkimukseni metodina käytin keskustelunanalyysiä. Nonverbaalista viestinnästä kiinnitin huomiota käsien eleisiin ja pään liikkeisiin sekä jonkin verran katseisiin. Nonverbaalin viestinnän hyväksikäyttö hahmon statusroolin ilmentäjänä vaihteli suuresti informanttien välillä. Kaksi informanttia muutti nonverbaalia viestintäänsä runsaasti pelien välillä, kaksi taas vähemmän. Tutkin myös, millaisin verbaalein keinoin pelaajat korostivat omaa tai toisten hahmojen korkeaa tai matalaa statusroolia. Statuksen korottamista ilmeni molemmin suuntaisesti: statukseltaan alhaiset hahmot korostivat ylempien hierarkkista asemaa ja vastaavasti korkea-arvoiset pyrkivät korottamaan alempiensa statusta. Arvoasteikossa alempana olevat esittivät ylemmilleen myös statushaasteita, joskin niissä esiintyi aina jokin haastetta lieventävä piirre, yleensä konditionaali. Korkea-arvoiset hahmot sen sijaan osoittivat alempiensa matalaa statusasemaa ainoastaan nonverbaalein keinoin. Tutkimukseni osoitti, että pelaajat tuntuvat tiedostavan nonverbaalin ja verbaalin viestinnän mahdollisuudet roolihahmojensa hierarkkisten suhteiden osoittamiseksi. Kuitenkin se, miten paljon näitä keinoja käytetään hyväksi, vaihtelevat suuresti pelaajien kesken. Asuroolipelien kielen tutkimuksen suurimmaksi ongelmaksi osoittautui se, että on mahdotonta tietää, mitkä kielenpiirteet kuuluvat pelaajan pelinulkoiseen kielenkäyttöön ja mitkä piirteet taas ovat harkittuja ja tietoisia tapoja ilmentää hahmon asemaa. Mahdollisessa tulevassa asuroolipelien kielen tutkimuksessa olisikin ehkä syytä tutkia erikseen myös informanttien kielenkäyttöä pelinulkoisessa todellisuudessa, jotta saataisiin pitäviä vertailukohtia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anne-Marie Lehtonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.