University of Oulu

Finanssikriisin vaikutus Suomen talouskehitykseen dynaamisen makrotalousteorian näkökulmasta

Saved in:
Author: Lehto, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412042070
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lehto, 2014
Publish Date: 2014-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Mikko
Reviewer: Puhakka, Mikko
Koivuranta, Matti
Description:
Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan finanssikriisin vaikutuksia Suomen talouskehitykseen kahden dynaamisen stokastisen yleisen tasapainon mallin avulla. Tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin yksinkertainen dynaaminen stokastinen yleisen tasapainon malli kykenee jäljittelemään Suomen talouden liikkeitä vuosina 2004–2012. Tutkimuksessa muodostettavien mallien selityskykyä vertaillaan keskenään. Tulosten pohjalta pohditaan mallien tarjoamaa selitystä finanssikriisin aikaisen talouskehityksen aiheuttajasta. Aihe on kiinnostava, koska dynaamisten stokastisten yleisen tasapainon mallien käyttö ennusteiden laatimiseen ja talouspolitiikan muutosten vaikutusten arvioimiseen on lisääntynyt voimakkaasti 1980-luvulta lähtien. Nykyisin näitä malleja käytetään useissa keskuspankeissa ja tutkimuslaitoksissa. Tässä tutkimuksessa muodostetaan kaksi dynaamista stokastista yleisen tasapainon mallia Suomen taloudelle. Ensimmäinen malleista on suljetun talouden malli ja toinen avotalouden malli. Mallit kalibroidaan Suomen taloudelle aikaisemman tutkimuksen ja kansantalouden tilinpidon aineiston avulla. Kalibroinnin jälkeen ratkaistaan mielenkiinnon kohteena olevien muuttujien stationääriset tilat ja lineaariset approksimaatiot stationäärisen tilan ympäristössä Dynare-ohjelmalla. Mielenkiinnon kohteena olevien muuttujien aikasarjat ajanjaksolle 2004–2012 luodaan määrittämällä eksogeenisten sokkien arvot lineaarisiin approksimaatioihin. Aikasarjoja verrataan havaintoaineistoon silmäilyekonometrian avulla. Suljetun talouden malli kykenee melko hyvin jäljittelemään finanssikriisin aikaisen kehityksen tuotannolle ja pääoman määrälle. Työtuntien ja kulutuksen osalta mallin luoma vaihtelu on havaintoaineiston kanssa samansuuntaista, mutta havaintoaineistoon nähden liian voimakasta. Avotalouden ominaisuuksien lisääminen suljetun talouden malliin ei lisännyt mallin selityskykyä. Pääoman kehityksen osalta avotalouden mallin selityskyky oli heikompi, kuin suljetun talouden mallin selityskyky. Selityskyvyn heikkeneminen liittyy todennäköisesti avotalouden mallissa esiintyvän maailmanmarkkinoiden koron havaintoaineiston valintaan. Tämän tutkimuksen perusteella finanssikriisin aikainen Suomen kokonaistuotannon lasku johtui talouteen kohdistuneesta eksogeenisesta sokista. Luonteva selitys eksogeeniselle sokille on finanssikriisin aiheuttaman luottohanojen kiristymisen seurauksena tapahtunut investointihyödykkeiden kysynnän tippuminen, metalliteollisuuden hintakuplan puhkeaminen, sekä samanaikainen ICT-teollisuuden romahdus.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Lehto, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.