University of Oulu

Toisiin orientoitumisesta yhteisen ymmärryksen tilaan : luottamuksen rakentumisen alkuvaiheet

Saved in:
Author: Karppinen, Karoliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412052103
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Karppinen, 2014
Publish Date: 2014-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Estola, Eila
Description:
Luottamus vuorovaikutuksen pohjana on tärkeää huomioida opettajan työssä. Usein opettajien oletetaan tietävän, miten luottamusta rakennetaan suhteessa oppilaiden kanssa tai luottamuksen oletetaan syntyvän ikään kuin muun koulutyön ohessa. Tässä tutkimuksessa opettajalla ajatellaan kuitenkin olevan tärkeä ja aktiivinen asema luottamuksen rakentamisessa. Luottamuksesta olevat tutkimukset usein painottuvat sen rakentumisen edellytyksiin, eri elementteihin ja yleisempiin vaiheisiin, mutta niistä jää kokonaan pois näkökulma siitä, kuinka luottamusta todella rakennetaan arkikontekstissa konkreettisin teoin ja mitä välineitä opettajalla on rakentaa luottamusta. Teoreettinen viitekehys, välittämisen etiikka, pedagoginen rakkaus ja dialogisuus, antaa opettajalle myös paljon voimavaroja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisessa, jossa aidolla ja välittävällä kohtaamisella, avoimella keskustelulla ja lapsen huomioimisella on tärkeä merkitys. Tämän tutkimuksen aineistonkeruu on tapahtunut etnografisen menetelmän kautta havainnoiden erästä luokkayhteisöä kuukauden ajan syksyllä 2013. Erityisen mielenkiintoisen tästä asetelmasta tekee se, että luokan uusi opettaja ei ollut tavannut tulevia oppilaitaan aikaisemmin ja näin pääsin tutkijana havainnoimaan vuorovaikutuksen avausta ja luottamuksen rakentamista heti alusta. Kuukauden havainnointijakso päättyi opettajan haastatteluun, joka toimi ikään kuin tarkistuksena havainnoilleni, sillä siinä hänen äänensä tuli kuuluviin. Analyysissä puolestaan korostuu kokonaisuuden hahmottaminen, kielellisyyden tarkka pohdinta kentän sosiaalisen kontekstin vuoksi, aineiston kriittinen pohdinta ja analyysikysymysten johdattamat ajatusketjut. Tutkimuksesta käy ilmi, että ensimmäinen kuukausi vuorovaikutuksesta on luottamuksen kannalta erittäin tärkeää aikaa: siinä luodaan pohjaa myös tuleville arjen kohtaamisille. Tutkimuksen tuloksena on luottamuksen rakentumisen alun kolme vaiheitta, jotka ovat toisiin orientoituminen, arjessa asemoituminen ja yhteisen ymmärryksen tila. Jokaisessa vaiheessa opettajan on tärkeää saavuttaa tietyt asiat vuorovaikutuksessa, jotta seuraava vaihe voi alkaa. Kussakin vaiheessa opettajalla on käytössään erilaisia välineitä niiden asioiden täyttämiseen. Niitä ovat esimerkiksi toisen aktiivinen vastaanottaminen, sanavalinnat, yhdessä neuvottelu, jolloin oppilaisiinkin luotetaan ja symbolit. Luottamus vuorovaikutuksessa on erittäin tärkeää. Se auttaa tekemään toisten kohtaamisesta syvällisempää ja vaikuttaa yhteenkuuluvuuden tunteen, sitoutumisen, kunnioituksen ja luotetuksi tulemisen kautta monin tavoin hyvinvointiin. Luottamuksen pohja on menneisyydessä, mutta sen merkitys vain korostuu tulevaisuudessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Karoliina Karppinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.