University of Oulu

Design in education : Tell me, I will forget. Show me, I may remember. Involve me and I will understand.

Saved in:
Author: Heikkilä, Anni-Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 99
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412052105
Language: English
Published: Oulu : A.-S. Heikkilä, 2014
Publish Date: 2014-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vuopala, Essi
Reviewer: Vuopala, Essi
Leinonen, Teemu
Description:
The low rates in school motivation and enjoyability amongst students are recently discovered facts, noted especially in Finland during the past few years. According to earlier studies, the gap between student interests and school practices is what has partly caused poor engagement and low motivation for students. That is, students have experienced lack in the practicality and usefulness of some of the activities and topics taught at school; the benefits of such activities have been questioned in relation to the later professional engagement of students. Furthermore, the new era of digital representations and smart technology also introduces its challenges, demanding for additional multimedia skills and skills of critical thinking to be practiced with students. Therefore, the aim of this study is to critically examine what kind of pedagogical practices actually hold value in the current society, and moreover, what kind of activities could increase the meaningfulness of school tasks, and thus, engage students. The study consists of examining the topic in relation to relevant theoretical framework as well as through empirical research. The qualitative case study was conducted by interviewing teachers (N=5). The teachers took part in the Innovative Technologies for an Engaging Classroom -project between the years of 2010–2014. The aim of the interviews was to examine the teachers’ experiences and understanding related to meaningful and engaging pedagogical practices. The study introduces designing in education and design-oriented pedagogy as possible solutions in addressing the issue of relevancy and meaningfulness in school activities in the 21st century. Designing can be described as a form of student-centred project work in which the students are highly involved in every phase of the learning process, from planning to execution. The teachers provide guidance and support for students, encouraging collaboration in finding relevant solutions to tasks. Furthermore, the integration of the students’ personal interests and expertise as well as the integration of the community members and outside-of-school experts are seen as essential elements in a stimulating and engaging learning experience. Based on the findings of this study, the engagement of students was found to increase in cases where the activities were inquiry-based, student-centred, and open for multiple ways of execution. Often, the collaboration of students produced innovative and novel solutions to tasks. Furthermore, in such cases, the teachers experienced themselves as stimulators, guiders, and enablers in the learning processes of students.
see all

Suomalaisten lasten heikko koulumotivaatio ja -viihtyvyys ovat viime aikoina nousseet esiin useissa tutkimuksissa. Yhtäältä syynä tähän mainitaan erityisesti kuilu oppilaiden omien mielenkiinnonkohteiden ja opetettavien sisältöjen ja työskentelytapojen välillä. Toisin sanoen koulussa harjoiteltavia taitoja ei koeta käytännönläheisiksi. Toisaalta koulutehtäviä ja niiden tavoitteita on kyseenalaistettu myös työelämässä tarvittavien taitojen näkökulmasta. Esimerkiksi 2000-luvun digitaalisuus ja älylaitteet haastavat opetusta omalla tavallaan; oppilaille on opetettava enenevissä määrin multimediataitoja sekä kykyä kriittiseen ajatteluun. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, millaiset pedagogiset käytänteet voivat vastata nyky-yhteiskunnan haasteisiin. Tavoitteena on myös selvittää, millaiset toimintamallit voivat parantaa oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja näin ollen edistää oppilaiden sitoutumista koulutyöskentelyyn. Tutkimus koostuu tutkimusaiheen teoreettisesta tarkastelusta sekä empiirisestä tutkimuksesta. Laadullinen tapaustutkimus toteutettiin haastattelemalla perusasteen opettajia (N=5). Opettajat osallistuivat Innovative Technologies for an Engaging Classroom -hankkeeseen vuosien 2010–2014 aikana. Haastattelujen tarkoituksena oli tarkastella opettajien käsityksiä mielekkäistä oppimiskäytänteistä. Tutkimuksessa esitellään käsitteet design-opiskelu ja design-orientoitunut pedagogiikka mahdollisina ratkaisuina 2000-luvun pedagogisiin haasteisiin. Design voidaan määritellä oppilaslähtöiseksi projektityöskentelyn muodoksi, jossa oppilaat osallistetaan prosessin jokaiseen vaiheeseen aina suunnittelusta toteutukseen. Opettajat tukevat ja ohjaavat oppilaita prosessin aikana ja kannustavat oppilaita yhteistyöhön ongelman ratkaisemiseksi. Lisäksi oppilaiden omat kiinnostuksenkohteet ja heidän asiantuntemuksensa nähdään osana mielekästä ja innostavaa oppimiskokemusta. Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja muiden yhteisön jäsenten osaamisen hyödyntäminen nähdään myös tärkeäksi osaksi oppimisprosessia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaiden sitoutuminen koulutehtäviin kasvoi tilanteissa, joissa tehtävät olivat oppilaslähtöisiä, tutkivan oppimisen menetelmiä hyödyntäviä sekä useita erilaisia opiskelumenetelmiä yhdisteleviä. Oppilaiden yhteistyön tuloksena ongelmiin löydettiin usein innovatiivisia ja uudenlaisia ratkaisuja. Kyseisissä tapauksissa opettajat kokivat oman roolinsa stimuloijiksi, ohjaajiksi ja mahdollistajiksi oppilaiden oppimisprosessissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni-Sofia Heikkilä, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.