University of Oulu

Yhteisyyssuhteet lapsen hyvinvoinnin rakentajana päiväkodissa

Saved in:
Author: Toppinen, Päivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412052109
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Toppinen, 2014
Publish Date: 2014-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Estola, Eila
Reviewer: Tiilikka, Aila
Estola, Eila
Description:
Tutkimuksessani tarkastelen vanhempien kertomuksia lastensa hyvinvoinnista päiväkodissa. Lähestyn hyvinvoinnin teemaa Erik Allardtin hyvinvointimallin suuntaamana. Allardt on jakanut hyvinvoinnin käsitteen kolmeen kategoriaan: elintaso (having), yhteisyyssuhteet (loving) ja itsensä toteuttamisen muodot (being). Tässä tutkimuksessa painottuu yhteisyyssuhteiden tarkastelu. Tutkimustehtävässäni tarkastelen, miten yhteisyyssuhteet lapsen hyvinvoinnin rakentajana näkyvät vanhempien kertomuksissa. Tutkimusaineistoni koostuu 13:sta haastattelusta, joissa oli mukana yhteensä 15 vanhempaa. Vanhemmat valikoituivat tutkimukseeni kolmen oululaisen päiväkodin vanhemmista. Päiväkodit valittiin satunnaisotannalla eri puolilta kaupunkia. Käytin tutkimuksessani kerronnallisen haastattelun menetelmää. Pyysin vanhempia kertomaan merkittäviä asioita lapsensa hyvinvoinnista päiväkotikontekstissa. Analysoin haastattelut teemoittelemalla aineistoa useaan kertaan, ja samalla tarkastelin vanhempien kertomuksia kokonaisuuksina. Päiväkodissa toteutuvat yhteisyyssuhteet esiintyivät aineistossa keskeisimpänä lapsen hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. Yhteisyyssuhteet toteutuvat eri tason vuorovaikutussuhteissa. Päiväkodin kasvatustoiminta perustuu vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, josta puhutaan käsitteellä kasvatuskumppanuus. Lapsi on vuorovaikutussuhteissa päiväkodin henkilökunnan ja lapsiryhmän lasten kanssa. Olennaista on, että kaikki nämä vuorovaikutussuhteet ovat positiivisia ja toimivat hyvin. Vanhemmille on tärkeää, että he saavat riittävästi tietoa lapsensa päivän tapahtumista ja että he pääsevät mukaan keskustelemaan päiväkodin kasvatus- ja toimintakäytänteistä. Vanhemmat pitävät merkittävänä, millainen suhde lapsen ja päiväkodin kasvattajien välillä on, näkyykö suhteessa välittäminen ja miten lapsi kohdataan. Lapsen suhteet toisiin lapsiin vertaisryhmässä ovat merkityksellisiä. On tärkeää, että lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään ja että hänellä on myös ystävyyssuhteita toisten lasten kanssa. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa suunniteltaessa ja toteutettaessa yhteistyötä vanhempien kanssa. Tutkimus antaa aineksia myös päiväkodin yhteisöllisten tavoitteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lasten hyvät vertaissuhteet ja yhteisöllinen ilmapiiri ovat keskeisimpiä tekijöitä lapsen hyvinvoinnin toteutumiselle päiväkodissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Päivi Toppinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.