University of Oulu

GarageBand-sovelluksen hyväksyminen erityiskoulun musiikinopetuksessa

Saved in:
Author: Vallivaara, Kreetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412052110
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Vallivaara, 2014
Publish Date: 2014-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ojala, Juha
Reviewer: Ojala, Juha
Laru, Jari
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on tarkastella eri teknologian hyväksyntää selvittävien teorioiden vaikutusta GarageBand-sovelluksen käytön aikomukseen. Tutkimusongelmana on selvittää millä voimakkuudella teknologian hyväksyntää selittävien teorioiden tekijät vaikuttavat oppilaiden GarageBand-sovelluksen käytön aikomukseen ja kuinka suuren osan kyseessä olevat tekijät selittävät GarageBand-sovelluksen käytön aikomuksen varianssista. Yhä nopeammalla vauhdilla kehittyvä teknologia ja sen myötä kasvavat uudet sukupolvet asettavat muutospaineita musiikkikasvatuksen käytänteiden muuttamiseen. Lisäksi inkluusion seurauksena jokainen musiikinopettaja tulee tulevaisuudessa opettamaan erityisoppilaita lähikouluperiaatteen mukaisesti. Kolmiportaisen tuen myötä tuki annetaan oppilaalle joustavin menetelmin esisijaisesti omassa luokassa ja koulussaan. Tämän takia tutkimuksen aineisto kerättiin erityiskoulussa, jotta tutkimuksessa saataisiin tietoa siitä, miten GarageBand-sovelluksen käytöstä olisi hyötyä haastavien oppilaiden opetuksessa. Tarkasteltavana musiikkiteknologiana oli Applen kehittämä GarageBand-sovellus ja tutkimuksen tarkoitus on antaa viitteitä siitä, onko GarageBand-sovellus hyödyllinen apuväline musiikin opetuksessa. GarageBand-sovelluksella voidaan musisoida älykkäillä instrumenteilla, tehdä taustanauhoja sekä säveltää omia kappaleita. Lisäksi sovelluksella voidaan tallentaa omaa soittoa. Tutkimuksessa käytettyä GarageBand-sovellusta ei ole kehitetty opetustilanteisiin, mutta sitä voidaan hyödyntää tehdessä musiikkia niin koulussa kuin kotona. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat teknologian hyväksyntää tutkivat mallit. Tutkielman teoreettisessa osiossa käydään läpi teknologian hyväksymisen tutkimusta. Aluksi esitellään lyhyesti rationaalisen käyttäytymisen teoria (TRA), jonka jälkeen paneudutaan syvällisemmin niin teknologian hyväksymismalliin (TAM) kuin teknologian käytön ja hyväksynnän yhdistettyyn teoriaan (UTAUT). Lisäksi esitellään seitsemän muuta teknologian hyväksyntää koskevaa teoriaa, joista teknologian käytön ja hyväksynnän yhdistetty teoria on muodostettu. Tutkimuksen teoriaosuutta on hyödynnetty tutkimuksen empiiristä osuutta suorittaessa. Teorioiden pohjalta on luotu kyselylomake, johon tutkimukseen osallistuneet henkilöt vastasivat. Tutkimukseen osallistui 53 oppilasta, jotka testasivat GarageBand-sovellusta tablettitietokoneilla Oulussa Heinätorin erityiskoululla 9–13.12.2013 musiikintuntien yhteydessä. Koeryhmänä tutkimuksessa olivat oppilaat vuosiluokilta 4–10. Osallistuminen tutkimukseen kesti puoli tuntia. Tutkimuksessa oppilaat avasivat GarageBand-sovelluksen ja kokeilivat sovelluksen käyttöä itsenäisesti. Koekäytön jälkeen kyselylomakkeella kartoitettiin niin osallistujien demografisia tekijöitä kuin teknologian hyväksynnän teorioiden mukaisia muuttujien suhteita käyttäen Likertin asteikkoa. Vastaukset käsiteltiin kvantitatiivisin menetelmin tilastointiohjelmalla ja aineistolle suoritettiin faktori- ja regressioanalyysi, joiden tulokset esitetään niitä käsittelevässä luvussa. Aineisto analysoitiin kaksi kertaa, sillä osassa vastauksia vastaajan keskittyminen oli herpaantunut ja vastaukset jääneet kesken. Suppeampaan aineistoon tuli 42 vastausta. Analyysi suoritettiin uudelleen, jotta huomattaisiin oliko tuloksissa eroa ja vaikutusta tulosten luotettavuuteen. Tutkimukseen osallistunut koepopulaatio oli melko suppea, mutta siitä huolimatta tuloksista käy ilmi, että GarageBand-sovelluksen myöhemmän käytön aikomukseen vaikuttaa varsin vahvasti sovelluksen helppo käytettävyys. Osallistujat kokivat ohjelman myös hyödylliseksi ja viihdyttäväksi. Tämä päti molempiin aineistoihin. Tulosten yleistettävyyteen vaikuttaa otoksen koko. Tulokset kertovat ainakin jollakin tasolla sovelluksen käytettävyyden, hyödyllisyyden ja viihteellisyyden vaikutuksesta käytön aikomukseen. Tästä pro gradu -tutkimuksesta on varmasti hyötyä niin musiikinopettajille kuin jatkotutkimuksia suunnitteleville, koska se antaa tietoa GarageBand-sovelluksen käytettävyydestä musiikintunneilla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kreetta Vallivaara, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.