University of Oulu

Opettajakouluttajien ammatillisuus sosiaalisena rakenteena

Saved in:
Author: Olkkonen, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412052114
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Olkkonen, 2014
Publish Date: 2014-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Tenhu, Tapio
Description:
Tässä työssä tutkitaan ammatillisen minuuden rakentumista opettajakouluttajissa. Kiinnostus on minuuden sosiaalisen rakentumisen tavoissa, joita tutkitaan sosiaaliteoreettisista lähtökohdista. Ensimmäisenä tutustutaan identiteettiin, jonka näkeminen osana minuutta on perinteisin tutkimusteoreettinen lähestymistapa. Identiteettiin tutustutaan tutkimalla sen persoonallisia, sosiaalisia ja narratiivisia alueita. Minuuden rakennetta tutkitaan myös symbolisen interaktionismin kautta, jonka avulla selvitetään identiteetin takana vaikuttavaa ajattelua ja toimintaa ohjaavaa minää. Kyseinen sosiaaliteoria pohjautuu chigagolaisen Georg Herbert Meadin muistiinpanoihin ja niistä muodostettuun teokseen, jossa minuutta tutkitaan erityisesti mielen sosiaalisen rakenteen kautta. Ominaista mielen ja minuuden kehittämiselle on aktiivinen toiminta, joka mahdollistuu mielen kahden ulottuvuuden muodossa. Jakautuminen nimetään minän kahden alueen muotoon, I&Me:hin. Niiden toiminta on dynaamista, joten ihminen nähdään jatkuvasti minuuttaan kehittävänä aktiivisena toimijana. Minä on ja toimii aina suhteessa itseen ja toisiin sosiaalisessa oleviin objekteihin, joista puhutaan yleisenä toisena ja roolin muodostamisena niiden ollessa toiminnan mahdollistumisen välttämättömiä elementtejä. Hyödynnän teoriassa Meadin lisäksi myös tuoreempia suuntauksen tutkijoita, kuten Blumeria ja Denzinia. Teoriasta tulee tutkimusta ohjaava viitekehys sekä analyysiin vaikuttava tekijä. Itse ammatillista minuutta tutkitaan belgialaisen Geert Kelchtermansin henkilökohtaisen tulkinnallisen viitekehyksen johdolla. Teoriassa yksilö kehittää jatkuvasti itseään suhteessa ympäröivään sosiaaliseen mailmaan ja muodostaa sen kautta omaa henkilökohtaista tarinaa. Kelchtermanssin ajatuksiin tukeutuu vahvasti Syrjälä. Muita työssä viitattuja ammatillisesta identiteetistä ja minuudesta kiinnostuneita tutkijoita ovat muun muassa Erkkilä, Heikkinen, Pulli ja Saastamoinen. Ammatillisuus nähdään myös yhteiskunnan ja yhteisöjen asettamina rooleina, jotka rakentuvat sosiaalisessa muiden odousten ja normien kautta. Osoituksena tästä ovat Hargreavesin tutkimukset, joihin kokonaisvaltaisuutta tuo Zembylasin tunteiden rakentumisen teoria. Tutkimus on laadullinen. Tavoitteena on selvittää tavat, millä opettajakouluttajat puhuvat ammatillista minuuttaan. Tähän vaikuttavat merkittävästi ihmiset, kenen kanssa jaettu vuorovaikutus on sisältänyt vahvoja merkityksiä sekä ne tavat, millä merkityksiä kielennetään.
see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Olkkonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.