University of Oulu

Ensimmäisen luokan opettajien käsityksiä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta omassa työssään

Saved in:
Author: Huttunen, Outi1; Kemppainen, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412052118
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Huttunen; M. Kemppainen, 2014
Publish Date: 2014-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Mervi
Reviewer: Alanko, Anu
Heikkinen, Mervi
Description:

Tiivistelmä

Vuoden 2015 alussa voimaan tuleva tasa-arvolain muutos tuo tasa-arvosuunnittelun koskettamaan myös peruskouluja. Tuleva muutos antoi aihetta tutkia opettajien lähtökohtia tasa-arvosuunnittelun toteuttamiseen ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimiseen. Tutkimuksessa selvitämme millaisia käsityksiä ensimmäisen luokan opettajilla on tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta omassa työssään. Lisäksi tutkimme miten nämä käsitykset ilmenevät heidän opettajantyötä kuvaavassa puheessaan. Halusimme myös selvittää mitä täydennyskoulutustarpeita opettajilla on tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys mukailee Joan Ackerin sukupuolistuneiden organisaatioiden teoriaa. Tutkimuksemme pohjautuu fenomenografiseen tutkimussuuntaukseen ja aineistot on kerätty puolistrukturoitujen fokusryhmähaastatteluiden avulla. Teoreettisen viitekehyksen mukaisesti muodostimme litteroiduista fokusryhmähaastatteluista tuloskategorioita, joissa tarkastelemme Ackerin teoriaa mukaillen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta heikentäviä, edistäviä sekä ristiriitaisia käsityksiä rakenne, prosessi ja resurssi ulottuvuuksilla.

Opettajien puheesta oli löydettävissä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tukevia käsityksiä, mutta myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta heikentäviä käsityksiä. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen opettajat toivat eniten esille konkreettisia toimintamalleja. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteellistäminen jäi opettajien puheessa hyvin abstraktille tasolle. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tutkimuksessa mukana olleet opettajat tarvitsevat tietoa ja pedagogisia taitoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimiseen omassa opettajan työssään. He voisivat hyötyä aihepiiriä käsittelevästä täydennyskoulutuksesta. Herää kysymys kuinka yleistä tarve täydennyskoulutukselle on ja sisältyykö opettajien peruskoulutukseen sukupuolta ja tasa-arvoa käsitteleviä opintoja? Entä valmistuvatko opettajat jo asianmukaisin tiedoin ja taidoin tulevaa lakiuudistusta silmällä pitäen?

Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi pyrimme analyysivaiheessa tarkkuuteen ja kriittiseen arviointiin. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät tutkimustulokset herättävät tarkastelemaan kasvatusalan ammattilaisten ammattitaitoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskasvatukseen liittyen. Tietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, sekä siihen liittyvistä pedagogisista ja organisatorisista näkökulmista olisi tarpeen sisällyttää osaksi kasvatusalojen koulutusta. Opetushenkilökunnan sukupuolitietoisuuden ja sukupuolivastuullisuuden kehittymistä olisi lisäksi syytä tukea täydennyskoulutuksella.

see all

Subjects:
Copyright information: © Outi Huttunen; Mira Kemppainen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.