University of Oulu

”Maailmaa ei pidä jakaa vuohiin ja lampaisiin” : Kinseyn raporttien vaikutus homoseksuaalisuuden patologisointiin psykiatrian alalla Yhdysvalloissa 1939–1960

Saved in:
Author: Leinonen, Aki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201501091004
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Leinonen, 2015
Publish Date: 2015-01-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pietikäinen, Petteri
Reviewer: Pietikäinen, Petteri
Helo, Ari
Description:
Pro gradu -tutkielmani aiheena on yhdysvaltalaisen psykiatrian homoseksuaalisuuden patologisointi ja miten Alfred Kinseyn tutkimukset ihmisten seksuaalisuudesta vaikuttivat patologisointiin. Tutkielmani selvittää aatehistoriallisin menetelmin psykiatriassa esiintynyttä patologisointia ennen ja jälkeen Kinsey-raporttien julkaisua. Pääkysymykseni on, miten raportit mahdollisesti vaikuttivat psykiatrien asenteisiin homoseksuaaleja kohtaan. Tutkielmassani on kaksi päälähdettä. Ensimmäisen lähteen muodostavat Alfred Kinseyn tutkimukset Sexual Behavior of the Human Male ja Sexual Behavior of the Human Female vuosilta 1948 ja 1953. Toisena lähteenä toimii American Journal of Psychiatryn vuosikerrat 1939–1960, mistä selvitän psykiatrien asenteita homoseksuaalisuuteen ennen ja jälkeen Kinseyn raportteja. Näitä lähteitä tarpeeksi tarkasti analysoimalla pyrin ymmärtämään sen, mitkä psykiatrien asenteet epänormaaleja seksuaalisuuksia kohtaan olivat ja miten se näkyi heidän toiminnassa. Tuon esille psykiatrien ja Kinseyn eriävät näkemykset ja miten psykiatrien asenteet muuttuivat, kun käsitys homoseksuaalisuuden patologisuudesta kyseenalaistettiin. Jaoin American Journal of Psychiatryssä esiintyneet homoseksuaalisuutta käsittelevät artikkelit valtavirtaan ja vastavirtaan. Valtavirtaan kuuluneet artikkelit patologisoivat homoseksuaalisuutta ja vastavirran artikkelit pyrkivät muuttamaan tätä patologisoivaa asennetta. Yhdysvaltalaisessa psykiatriassa 1940-luvulle tultaessa näkyi erityisesti psykoanalyysin vaikutus seksuaalisuuksien patologisoinnissa. Ennen Kinseyn raportteja valtavirran antama kuva homoista oli jokseenkin epämääräinen naisellisen miehen stereotyyppi, jota hoidettiin sähköshokkiterapian kaltaisilla hoitokeinoilla. Vastavirrassa yritettiin purkaa näitä käsityksiä. Yleisesti ottaen vastavirrassa homoja pidettiin heteroista poikkeamattomina ja harmittomina yksilöinä, joilla ei erityisemmin esiintynyt mielisairauksia. Kinseyn raporttien julkaisun aikaan 1950-luvun taitteessa Yhdysvaltoja hallitsi vainoharhainen ilmapiiri. Antikommunistiseen paranoiaan oli sekoittunut myös huolta homoseksuaalisuuden vaarallisuudesta. Raportit oli tehty kyselylomakkeiden sijaan haastattelemalla henkilöitä. Raporttien tulokset olivat yllättäviä kaikille: patologisena ja rikollisena pidetty seksuaalinen käytös olikin paljon yleisempää kuin oli yleisesti ajateltu. Esimerkiksi noin 37 prosentilla miehistä oli ollut ainakin yksi orgasmiin johtanut homoseksuaalinen kokemus elämän aikana. Kinseyn lähestymistapa homoseksuaalisuuteen oli normalisoida homoseksuaalinen käytös tieteellisen ymmärryksen kautta ilman moralisointia. Hän oli hyvin kriittinen ”normaalin” ja ”epänormaalin” kaltaisia arvottavia kategorioita kohtaan. American Journal of Psychiatryssä valtavirran artikkeleissa Kinseyn tutkimustuloksia joko yritettiin kumota, tai ne jätettiin huomiotta kokonaan. Muuten homoista esitettiin edelleen samanlaisia stereotypioita kuin ennenkin, mutta tällaisia artikkeleita esiintyi vähemmän. Enemmän valtavirrassa keskityttiin homojen hoitoon etenkin psykoterapian kautta. Vastavirran artikkeleissa näkyi selvästi Kinseyn tutkimusten vaikutus. Etenkin sodomialakeja ja seksuaalipsykopaattilakeja koskevissa artikkeleissa Kinseyn asenne innoitti psykiatreja taistelemaan patologia- ja rikosnarratiiveja vastaan ja raporttien tutkimustulokset antoivat tieteellisen pohjan, minkä kautta homoseksuaalisuuden normalisointia voitiin perustella. Johtopäätökseni on, että Kinseyn raportit vaikuttivat psykiatrian homoseksuaalisuuden patologisointiin normalisoimalla homoseksuaalisuutta ja antamalla työkaluja taistella patologisointia vastaan. Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista tutkia kuinka paljon raportit vaikuttivat vielä American Psychiatric Associationin päätökseen poistaa homoseksuaalisuuden sairausluokittelu vuonna 1973.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aki Leinonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.