University of Oulu

ELY-keskuksen ja kuntien valmiudet kokonaisvaltaiseen joukkoliikennesuunnitteluun

Saved in:
Author: Herranen, Anne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201501151018
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Herranen, 2015
Publish Date: 2015-01-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kujala, Kauko
Reviewer: Kujala, Kauko
Merisalo, Virve
Joensuu, Toni
Description:
Joukkoliikenteessä on käynnissä merkittäviä muutoksia, sillä joukkoliikenteen markkinat ovat avautuneet kilpailulle. Uusi joukkoliikennelaki ja EU:n palvelusopimusasetus astuivat voimaan jo vuonna 2009, mutta muutos joukkoliikenteen järjestämisessä tapahtuu asteittain. Uudistuneen lainsäädännön mukaan joukkoliikenne on järjestettävä kilpailutetuilla sopimuksilla, jos sen järjestämiseen käytetään julkista tukea. Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen määrittelee tavoitteellisen palvelutason alueellaan. Pohjois-Pohjanmaan nykyinen joukkoliikenteen palvelutasopäätös on voimassa vuoden 2016 loppuun asti. Uuden palvelutasopäätöksen valmistelu aloitetaan hyvissä ajoin, sillä asetettujen tavoitteiden mukaan toimivaltainen viranomainen toimii tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Kuntien kanssa on selvitettävä, mitä liikenteitä tullaan jatkossa hankkimaan, kuka hankinnat maksaa ja mitkä ovat valmiudet yhteishankintoihin. Varsinaisen palvelutasosuunnitelman valmistelua varten Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti toukokuussa 2014 hankkeen Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien joukkoliikenteen sekä palvelutason nykytilan kartoittamiseksi. Hankkeen yhteydessä toteutettiin tämä diplomityö, jonka keskeisenä tavoitteena on luoda kokonaiskuva joukkoliikenteiden alueellisesta suunnittelu- ja hankintaprosessista sekä tuoda esille siinä esiintyviä ongelmia. Tavoitteena on myös löytää toimintamalleja, joiden avulla alueellista joukkoliikennesuunnittelua saataisiin tehostettua sekä ELY-keskuksen ja kuntien välistä yhteistyötä lisättyä. Tutkimustyön lähtökohtana toimi suunnittelualueen joukkoliikenteen nykytilan kartoittaminen. Tiedot kuntien hankkimista liikenteistä kerättiin kuntiin toimitetun lähtötietokyselyn avulla. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta saatiin tiedot ELY-keskuksen toimivallassa olevista liikenteistä. Nykytila-analyysin yhteenvetona voidaan todeta, että alueella toimiva joukkoliikenneverkko on kattava, mutta palvelutaso on alueen pääväyliä lukuun ottamatta melko alhainen. Alueen väestörakenteen sekä pitkien etäisyyksien vuoksi laajan ja kattavan joukkoliikenneverkon ylläpito on äärettömän haastavaa. Selvitystyön edetessä toteutettiin verkkokysely, jonka avulla kartoitettiin kuntien suhtautumista joukkoliikennesuunnittelun nykyisiin organisointimalleihin, joukkoliikennesuunnittelun kehittämiseen sekä alueellisen yhteistyön lisäämiseen. Lähtökohdat yhteistyön lisäämiselle ovat hyvät, sillä verkkokyselyn perusteella kunnat suhtautuvat hyvin myönteisesti alueellisen yhteistyön tiivistämiseen. Vastauksien perusteella suurimpia ongelmia kuntatasolla ovat resurssipuutteista johtuva vähäinen panostus joukkoliikennesuunnittelun sekä hankintojen kehittämiseen. Suunnittelun kehittäminen sekä riittävän asiantuntemuksen saavuttaminen on tärkeää, jotta kuntien kuljetukset saataisiin järjestettyä mahdollisimman tehokkaasti uudistuneen lainsäädännön mukaisesti. Nykyisten toimintamallien tehostaminen on myös välttämätöntä, jotta käytettävissä olevat resurssit saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta suunnittelualueelle perustetaan alueelliset joukkoliikennetyöryhmät. Työryhmät valmistelevat muun muassa uutta palvelutasosuunnitelmaa ja ryhmät toimivatkin hyvänä lähtökohtana alueellisen yhteistyön lisäämiselle. Jotta joukkoliikennesuunnittelua saataisiin kokonaisuudessaan kehitettyä, on työryhmien lisäksi tehtävä muita toimenpiteitä. Yksi ratkaisu voisi olla liikenneturvallisuustyöstä tuttu toimijamalli. Toimijamallin tavoitteena on lisätä kuntien tietoisuutta joukkoliikenteestä, henkilökuljetuksista sekä hankinnoista. Mallissa toimijana työskentelevä asiantuntija tuntee alueen liikennetarjonnan ja pystyy tarjoamaan apua kuntakohtaisesti. Keskeinen periaate on, että toimijamallissa kunnille turvataan riittävä informaatio kohtuullisilla resursseilla. Yksi päätavoitteista on myös kuntien välisen yhteistyön lisääminen sekä toimiminen kuntaryhmän ja ELY-keskuksen välisenä linkkinä.
see all

Significant changes are ongoing in public transport because the market has been opened to the competition. The new Public Transport Act and the EU regulation on public passenger transport services by train and road have taken effect already in 2009 but the changes in organizing public transport will take place step-by-step. The competent authority of public transport defines the level of service in their region. The current service level decision of public transport of North Ostrobothnia is valid until the end of year 2016. The preparation of the new service level decision will be started well in advance because the objective is that the competent authority will work closely with the municipalities. The ELY Centre of North Ostrobothnia started a project in May 2014 to determine the current state of public transport in Ylivieska and Nivala-Haapajärvi sub-regions. This master’s thesis is a part of the project. The main objective of this thesis is to create an overview of the regional planning and acquisition process of public transport and to point out problems in those. Another objective is to find ways to improve regional public transport planning and the cooperation between the ELY Centre and the municipalities. The determination of the current state of public transportation was the baseline for the research. As a result of the current state analysis it can be stated that public transport network is comprehensive but except for major roads the service level is fairly low. Because of the population structure and the long distances the maintenance of wide and comprehensive public transport network is extremely challenging. During the project an online survey was implemented. The objective was to determine the attitude of municipalities for the improvement of public transport planning and for the increase of regional cooperation. According to the survey there was strong interest for increasing the cooperation. Based on the survey the biggest issue at municipal level is limited resources. Because of the limited resources the improvement of public transport planning and acquisitions is challenging. New regional public transport groups will be founded by the ELY Centre of North Ostrobothnia. The groups will prepare the new service level decision and they will work as a good baseline for improving the regional cooperation. Also other actions have to take place in order to improve the overall public transport planning. One solution could be the operator model which is used in traffic safety work. The objective in the operator model is to improve the municipalities’ knowledge of public transport, passenger transport and acquisitions. In the operator model there is an expert who is familiar with the local transport and is able to provide assistance. The main principle is to provide enough information with reasonable amount of resources. Also one of the main objectives is to increase the cooperation between municipalities and working as a link between municipalities and the ELY Centre.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anne Herranen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.