University of Oulu

Maahanmuuttajaoppilaat ja -opetus koulussa Opettaja-lehden kuvaamana

Saved in:
Author: Partanen, Emmi1; Siitonen, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201501171026
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Partanen ; L. Siitonen, 2015
Publish Date: 2015-01-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Pesonen, Jaana
Description:
Tutkimuksemme tarkoituksena oli tutkia maahanmuuttajaoppilaita ja -opetusta suomalaisessa koulussa Opettaja-lehden kuvaamana. Valitsimme tutkimusaiheemme sen vuoksi, että koemme aiheen ajankohtaiseksi, eikä sitä ole juurikaan otettu koulutuksessamme huomioon. Tutkimusaineistoksi valitsimme Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n julkaiseman Opettaja-lehden, sillä oletuksemme on, että Opettaja-lehti käsittelee opetusalan ajankohtaisia aiheita. Halusimme tutkia sitä, millaisen kuvan Opettaja-lehti välittää lukijoilleen maahanmuuttajaoppilaista ja heidän opetuksestaan. Tutkimuksemme aluksi käsittelimme maahanmuuttajaopetuksen järjestämistä ja lainsäädäntöä Suomessa sekä aiheeseen liittyviä keskeisiä käsitteitä. Teoreettisessa viitekehyksessä avasimme representaation ja interkulttuurisen kompetenssin käsitteitä. Representaation avulla tarkastelimme Opettaja-lehden välittämää kuvaa aiheestamme pitämättä tutkimustuloksiamme ainoana totuutena. Interkultturinen kompetenssi tarkoittaa taitoa toimia kulttuurienvälisissä vuorovaikutustilanteissa ja se on keskeinen osa tämän päivän opettajan ammattitaitoa (Jokikokko, 2002, 86). Tutkimuksemme on laadullinen tutkimus ja tutkimusmetodina käytimme sisällönanalyysia. Tutkimuksemme tarkoituksena oli sisällönanalyysin tavoin tutkia, mitä aiheesta puhutaan. Tutkimusaineistoksi valikoitui 30 Opettaja-lehden julkaisua. Luokittelimme aineiston kolmeen sisällölliseen pääkategoriaan: yhteiskunta, opettajat ja maahanmuuttajaoppilaat. Analysoimme aineistomme näissä pääkategorioissa ja nostimme esille aiheeseemme liittyvät keskeisimmät asiat ja ilmaisut. Tutkimustulostemme mukaan opettajien kokemukset maahanmuuttajaoppilaiden opetuksesta olivat enemmän negatiivisia kuin positiivisia. Maahanmuuttajaoppilaat luokassa koettiin Opettaja-lehden mukaan haastavina, mutta myös rikastuttavina ja suvaitsevaisuutta lisäävinä. Tutkimustuloksissamme nousi esille opettajien merkitys ja rooli maahanmuuttajaoppilaiden opetuksessa. Opettaja-lehdistä välittyi koulutuksen suuri vaikutus maahanmuuttajaoppilaiden kotoutumiseen ja integroitumiseen uuteen kotimaahan. Tutkimustulosten mukaan yhteiskunnalla on merkittävä rooli maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen järjestämisessä ja kotoutumisprosessissa. Voimme tehdä johtopäätöksen, että kulttuurien tuntemus ja monikulttuuristen taitojen hallinta kuuluvat interkulttuurisesti pätevän opettajan ammattitaitoon. Tutkimustuloksemme kertovat Opettaja-lehden näkökulman aiheestamme, eikä tuloksia näin ollen voida yleistää. Toimme tutkimuksessamme esille suoria lainauksia aineistostamme. Ne välittivät Opettaja-lehden äänen ja lisäsivät tutkimuksemme läpinäkyvyyttä. Tutkimuksemme luotettavuutta lisäsi myös tutkimusvaiheiden tarkka kuvaus ja asianmukaiset viittaukset.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi PartanenLiisa Siitonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.