University of Oulu

Kyberarkeologisen museotyön haasteet ja mahdollisuudet : tapausesimerkkinä ”Keskisuomalaista elämää rautakaudella” -näyttelysuunnitelma

Saved in:
Author: Kivioja, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 21.6 MB)
Pages: 130
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201501291042
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kivioja, 2015
Publish Date: 2015-02-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ikäheimo, Janne
Reviewer: Oikarinen, Teija
Herva, Vesa-Pekka
Description:
Työni käsittelee arkeologiselle museopedagogiikalle hyödyllisiä digitaalisen arkeologian käytäntöjä, päähuomion suuntautuessa professori Maurizio Forten määrittelemään kyberarkeologiaan, jolle ominaisia piirteitä ovat täysdigitaalinen työnkulku (workflow) ja sen läpinäkyvyys sekä virtuaaliympäristöjen käyttö arkeologisten tulkintojen esittämiseen ja keskinäiseen vertailuun. Lähestyn aihetta tapausesimerkin kautta, suunnittelemalla arkeologisen näyttelysuunnitelmaehdotuksen Keski-Suomen museolle, mahdollisena osana museon 2016 alkavaan remonttiin liittyvää perusnäyttelyuudistusta. Tarkoitukseni on selvittää miten digitaalipainotteinen arkeologinen näyttelysuunnitelma olisi koostettava, että se voisi parhaiten palvella ja täyttää museoiden tarpeita ja velvoitteita nykypäivän tilanteessa, jolle on leimallista rajutkin teknologiset muutokset sekä museoita ja arkeologiaakin kohtaavat muutospaineet. Toisin sanoen, näyttelysuunnitelman teko ei tässä tilanteessa ole suoraviivainen tekninen suoritus, vaan siihen linkittyy paljon eri tasoisia teknologisia, poliittisia, organisatorisia, sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia tekijöitä. Lähestyn tätä hajanaista ja muuttuvaista tutkimuskenttääni hermeneuttisella otteella, pyrkien ymmärtämään kokonaisuutta sen osatekijöistä käsin, ja osatekijöitä kokonaisuudesta käsin: kartoitan sekä museoiden että arkeologian nykytilaa ja muutosta, huomioiden erityisesti arkeologian digitaalista kehitystä, jäsentäen ja havainnollistaen sitä kronologisten “kasvuvaiheiden” kautta, sekä jäsentämällä sen olennaisimpia työkaluja kyberarkeologisen työnkulun mukaiseksi “työkalupakiksi”. Saman metodologisen asenteen mukaisesti olen tehnyt myös näyttelysuunnitelman avoimesti ja adaptiivisesti edelleen kehitettäväksi muuttuvissa tilanteissa. Käytän lähinnä kirjallisia lähteitä, jotka aiheeni luonteesta johtuen ovat hyvin monilukuisia ja -tasoisia: monografioita, artikkeleita, standardeja, suosituksia, raportteja, laatumäärityksiä, lehtiartikkeleita, kotisivuja ja ruutukaappauksia. Tein myös sähköpostikyselyn maakuntamuseoille, lisäksi olen itse 3D-skannannut 10 museoesinettä näyttelysuunnitelmaa tukemaan ja esinemallinnuksen prosessia selkeyttämään. Päälähteinäni ja innoittajinani pidän Maurizio Forten 2007–2014 julkaisuja sekä Graham Blackin Transforming Museums in the 21st Century -teosta. Keskeinen tulos on, että kuvaamani näyttelymalli voi nähdäkseni vastata useisiin alan museotyötä kohtaaviin haasteisiin, ollen samalla kiinnostava, informatiivinen, historiallisesti perusteltu ja tieteellisesti läpinäkyvä. Toteutukseen kuitenkin liittyy epävarmuuksia, joista osa on teknologisia ja taloudellisia, yhtenä haasteena olen todennut 3D-alan saaman vähäisen huomion etenkin muistiorganisaatioiden toimintaa ohjaavissa ohjeistuksissa, standardeissa ja strategioissa. Suositan työssäni monipuolista lisätutkimusta sekä poikkitieteellisiä yhteistyöhankkeita aiheesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Kivioja, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.