University of Oulu

Motoristen perustaitojen taso ja kehitys esiopetusikäisillä

Saved in:
Author: Leinonen, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201502061068
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Leinonen, 2015
Publish Date: 2015-02-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Heikkinen, Hannu
Description:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia esiopetusikäisten motoristen perustaitojen tasoa. Lisäksi tutkin motoristen taitojen perustasoa selittävien tekijöiden yhteyksiä kehitykseen. Tiedetään, että motoriset perustaidot ovat taitoja, joita tarvitaan jokapäiväisessä elämässä ja niillä on vaikutusta lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Jo kolmasosalla koulunsa aloittavilla lapsilla on puutteita motorisissa perustaidoissa, joten huomion kiinnittäminen niihin on esiopetusikäisillä erityisen tärkeää. Tämän lisäksi motoristen perustaitojen kehitykseen vaikuttavat monet taustatekijät. Tässä tutkimuksessa niitä olivat sukupuoli, ohjatun liikuntaharrastuksen määrä, ulkoilun ja liikuntapaikoissa käymisen määrä yhdessä vanhempien kanssa sekä vanhempien koulutus ja vanhempien liikunnan määrä. Tutkimuksen kohteena olivat kolme oululaista esiopetusryhmää sekä heidän vanhempansa. Aineisto kerättiin keväällä 2013. Aineistoni koko oli 41 esiopetusikäistä lasta sekä heidän vanhempansa. Aineistonkeruumenetelmänä käytin Pirkko Nummisen (1995) APM-testistöä sen soveltuvin osin sekä kyselylomaketta lasten vanhemmille. Tutkimukseni oli luonteeltaan kvantitatiivinen tutkimus. Tutkimustulosten analyysiin käytin SPSS-ohjelmaa. Motoristen perustaitojen hallinnassa ei esiintynyt tutkimukseni esiopetusikäisillä suurempia poikkeavuuksia. Motoristen taitojen kehitykseen vaikuttavilla tekijöillä ja motorisilla perustaidoilla löytyi heikkoja yhteyksiä toisiinsa. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että motorisiin perustaitoihin vaikuttavat hyvin monet tekijät, eivätkä yhteydet ole aina niin selkeitä. Tutkimustuloksiin vaikutti aineistoni pieni koko, joten tilastollisia johtopäätöksiä ei voida tehdä. Tutkimus antaa tietoa varhaiskasvatuksen ammattilaisille motoristen perustaitojen tärkeydestä, arvioinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessani käytetty APM-testistö on hyvin soveltuva varhaiskasvatuksen ammattilaisille, jonka avulla heillä on mahdollisuus arvioida esiopetusikäisten lasten motorisia perustaitoja. Perusteellisen arvioinnin kautta heillä on mahdollisuus suunnitella omaa esiopetusta ikätasolle ja ryhmälleen sopivaksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Leinonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.