University of Oulu

Tiede, usko ja tieteisusko : kehysanalyyttinen katsaus uusateistiseen maailmankatsomukseen Richard Dawkinsin Jumalharhassa

Saved in:
Author: Ollila, Sanna-Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 111
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201502121079
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-K. Ollila, 2015
Publish Date: 2015-02-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:
Tutkielmani tavoitteena on selvittää Richard Dawkinsin Jumalharha-teoksessa rakennettua maailmankuvaa ja sitä, miten Dawkins tuo maailmankuvaansa esille. Dawkins on vakaumuksellinen ateisti, ja Jumalharhan keskeinen teema on uskonnon ja ateismin vastakkainasettelu ja rinnakkaiselo yhteiskunnassa. Aineistona käytän ainoastaan mainittua teosta, mutta olen käyttänyt tärkeinä tutkimuskenttää avartavina lähteinä Jumalharhalle kirjoitettuja vastineita. Tutkimusmetodini on kehysanalyysi. Metodi soveltuu erinomaisesti sen tutkimiseen, miten viestinnässä korostetaan asioita niin, että haluttu viesti saadaan tuotua yleisölle halutussa muodossa. Kehysanalyysin avulla tutkin sitä, missä valossa Dawkins tarkastelee toisaalta uskontoa ja toisaalta ateismia sekä perusteita näiden kahden maailmankatsomuksen puolesta ja niitä vastaan. Tutkielmani keskeisin tulos on se, että Dawkins maalaa Jumalharhassa lukijalle dualistista maailmaa. Uskonto ja ateismi ovat toisensa ehdottomia vastakohtia ja Dawkins kyseenalaistaa niiden rinnakkaiselon mahdollisuuden. Kirjassa on läsnä kolmikerroksinen maailmankatsomuksellinen hierarkia, jossa ylimmällä tasolla on käsitys todellisuudesta ja moraalista. Näiden alle asettuvat käsitykset uskonnosta ja ateismista, joiden alla on edelleen kolme kehysparia. Nämä kehysparit ovat vapaus ja vankeus, hyvinvointi ja inhimillinen kärsimys sekä totuus ja epätotuus. Kehyspareista uskonnon alla ovat vankeus, inhimillinen kärsimys sekä epätotuus ja vastaavasti ateismin alla vapaus, hyvinvointi sekä totuus. Jumalharhasta on hahmotettavissa ihmiskunnan progression teema, jossa ahtaasta uskonnon hallitsemasta yhteiskunnasta siirrytään kohti vapaata ateistista yhteiskuntaa. Tutkielmani on yksittäinen katsaus uusateistiseen maailmankuvaan ja laadullinen tulkinta Jumalharhasta. Valitsemani tieteenteoria ja metodi vaikuttivat siihen, millainen analyysista muotoutui. Laadullisen analyysin perusajatus on, että tutkimus on sidottava kontekstiinsa, ja tämä pätee myös oman tutkielmani osalta. Relevantti jatkotutkimusaihe olisi esimerkiksi se, millä tavalla uskonnot ja eri maailmankatsomukset vuorovaikuttavat yhteiskunnassa sekä se, millä tavalla tätä keskustelua voidaan kehittää. Maailmankatsomuksien rooli yhteiskunnassa on merkittävä, joten keskustelu ongelmakohtien osoittaminen tuo sekä teoreettista että käytännön lisätietoa ryhmien välisestä dynamiikasta yleensä ja samalla kehittää ryhmien välistä vuoropuhelua yleisellä tasolla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna-Kaisa Ollila, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.