University of Oulu

Hyvä tulevaisuus olisi sama kuin nykyaika mutta ilman ilmastonmuutosta ja sotia : kestävä kehitys viidesluokkalaisten tulevaisuudenkuvitelmissa

Saved in:
Author: Rankinen, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 119
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201502131089
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Rankinen, 2015
Publish Date: 2015-02-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Autti, Outi
Reviewer: Luoma, Pentti
Autti, Outi
Description:

Tiivistelmä

Valtakunnallisissa perusopetuksen opetussuunnitelmissa (POPS) kestävää kehitystä edistävä kasvatus on keskeisessä asemassa. Tässä työssä tutkin, kohtaako puhe kestävästä kehityksestä alakoulun 5.-luokkalaisten kokemusmaailman ja miten ne voisi saada kohtaamaan paremmin tähtäimenä kestävämpi ja oikeudenmukaisempi tulevaisuus.

Tutkimuksen näkökulma on yhdistelmä kriittistä kasvatustiedettä ja fenomenologiaa. Kriittinen kasvatustiede kiinnittää huomiota kasvatukseen osana yhteiskunnallista kamppailua vallasta ja resursseista. Fenomenologiassa tutkimuskohteena ovat kokemukset, joita tutkija oman subjektiivisen maailmassaolonsa kautta tulkitsee.

Tutkimuksen aineistona on kahden 5. luokan lasten piirroksia, kirjoituksia ja puhetta hyvistä ja pahoista tulevaisuudenkuvitelmista. Tulevaisuudenkuvitelmia tulkitsen suhteessa POPS 2004 sekä luonnoksessa 2016 esiintyviin kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen määrittelyihin.

Lasten tulevaisuudenkuvitelmat seurasivat pääpiirteissään opetussuunnitelmien taustalla olevaa ekomodernisaatioteoriaa. Ympäristöongelmiin tarjottiin ratkaisuiksi ympäristöystävällisempää teknologiaa ja kouluttautumista. Ympäristön tilaa tai globaalia oikeudenmukaisuutta suurempia huolenaiheita lapsilla olivat työttömyys, sodat ja terrorismi.

Toisin kuin opetussuunnitelmissa, eettinen kulutus ei tulevaisuuskuvitelmissa esiintynyt kestävän tulevaisuuden tekijänä. Tutkimuksen perusteella ehdotan, että kestävää kehitystä edistävässä kasvatuksessa tulisi lasten kokemusmaailmaan ankkuroiden käyttää entistä enemmän kriittistä mielikuvitusta ja dikotomiat ylittävää ajattelua.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Rankinen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.