University of Oulu

Perheellisyys ja korkeakouluopiskelu

Saved in:
Author: Karsikas, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 18.7 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201502131090
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Karsikas, 2015
Publish Date: 2015-02-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puuronen, Vesa
Reviewer: Luoma, Pentti
Puuronen, Vesa
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää perheellisten opiskelijoiden motivaatioon ja jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä. Suomessa perheellisiä opiskelijoita on noin 11 % kaikista yliopisto-opiskelijoista. Kooltaan tämä erityisryhmä on jo merkittävä. Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että perheellinen opiskelija tarvitsee poikkeavien elämänolosuhteiden vuoksi joustavia, yksilöllisiä opiskeluratkaisuja ja taloudellista tukea, jotta hän jaksaa opiskella. Motivaatiota tutkittaessa halutaan saada selville, mitkä tekijät saavat ihmisen toimimaan määrättyjen tavoitteiden mukaisesti ja miten näitä määrättyjä tavoitteita voidaan pitää yllä. Eri motivaatioteoriat selittävät motivaation rakentumista eri tavoin. Tässä tutkimuksessa perheellinen opiskelija määriteltiin opiskelijaksi, joka asuu vähintään yhden alle 18-vuotiaan huollettavan kanssa. Tutkimukseen osallistui 185 perheellistä opiskelijaa (ikä: 32 ± 6.8 vuotta; ♀: 153; ♂: 32) Oulun yliopistosta ja Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Tutkittavien motivaatioon ja jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä mitattiin puolistrukturoidun sähköisen kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusmetodia. Tutkimuksen mukaan perheellisen opiskelijan opiskelumotivaatioon vaikuttavat opiskeluiden aikataulutus, taloudellinen tilanne, puolison ja lasten tuki sekä opetettavan aineen mielenkiintoisuus. Perheelliset opiskelijat kokivat myös, että heidän oppilaitoksensa ei tue riittävästi perheellisten opiskelua. Tutkimuksen mukaan opiskeluihin toivottiin joustoa kurssien läsnäolopakosta, vaihtoehtoisten suoritustapojen lisäämistä ja korvaustehtävien inhimillisyyttä lapsen sairastuessa. Lisäksi toivottiin parempaa taloudellista tukea yhteiskunnalta. Perheellinen opiskelija kokee opiskelun olevan sekä kuormittavaa että hyvinvointia lisäävää. Tasapainottelu perheen ja opiskelun välillä koettiin olevan välillä haastavaa, mutta myös antoisaa. Turvaverkoston vaikutus opiskeluun oli merkittävä. Perheellisen opiskelijan opiskelumotivaatio on hyvä ja he kokevat opiskelun olevan hyödyllistä tulevaisuutta ajatellen. Tutkittavien vastauksista nousi esille perheellisen opiskelijan elämäntilanteen yksilöllisyys. Perheellisen opiskeluista selviytymiseen vaikuttaakin paljon heidän henkilökohtainen elämäntilanne. Tutkimusvastauksista löytyi riippuvuussuhteita, kun otettiin huomioon tutkittavan oppilaitos, ikä, sukupuoli, ja lasten lukumäärä. Ajatus elinikäisestä oppimisesta sekä kilpailu työmarkkinoilla tuo lisää perheellisiä opiskelijoita korkeakouluopintojen pariin. Perheellisten opiskelua koskeva tutkimus on siten erittäin tärkeää, jotta oppilaitokset ja yhteiskunta osaisivat tukea heidän opiskeluaan parhaiten.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Karsikas, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.