University of Oulu

Vanhempien käsityksiä ylipainoisten ja lihavien nuorten fyysistä aktiivisuutta edistävistä ja estävistä tekijöistä

Saved in:
Author: Rantala, Arja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201502141094
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rantala, 2014
Publish Date: 2015-02-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ruotsalainen, Heidi
Reviewer: Kääriäinen, Maria
Ruotsalainen, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu tutkimuksessa tutkittiin ylipainoisten ja lihavien nuorten vanhempien käsityksiä nuorten fyysistä aktiivisuutta edistävistä ja estävistä tekijöistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata vanhempien käsityksiä nuorten fyysistä aktiivisuutta edistävistä ja estävistä tekijöistä arkiliikunnan ja harrasteliikunnan osalta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa ylipainoisten ja lihavien nuorten fyysistä aktiivisuutta edistävistä ja estävistä tekijöistä vanhempien näkökulmasta, sekä kehittää näin ylipainoisten ja lihavien nuorten elintapaohjausta fyysisen aktiivisuuden edistämisen osalta. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla erään yliopistosairaalan endokrinologian poliklinikalla käyneiden ylipainoisten ja lihavien nuorten vanhempia (n=8). Aineisto analysoitiin induktiivisen sisällön analyysin menetelmin.

Tutkimuksen tuloksissa fyysistä aktiivisuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä kuvataan arkiliikunnan ja harrasteliikunnan osalta. Vanhempien mukaan nuorten arkiliikuntaan liittyvät edistävät ja estävät tekijät koostuvat neljästä pääkäsitteestä. Arkiliikuntaa edistäviä ja estäviä tekijöitä ovat: 1) Nuoren toimintakyky, joka koostuu nuoren fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä, 2) sosiaalinen tuki, joka käsittää vanhempien ja perheen tuen, vanhempien ja nuoren välisen suhteen sekä nuoren saaman ulkopuolisen tuen, 3) fyysinen ympäristö, johon kuuluvat asuinympäristö ja pohjoinen ympäristö ja 4) kulttuurinen ympäristö, jossa kulttuurisina tekijöinä kiireinen ja istuva elämäntapa ovat estävinä tekijöinä nuoren arkiliikunnassa.

Vanhempien mukaan ylipainoisten ja lihavien nuorten harrasteliikuntaan liittyvät edistävät ja estävät tekijät koostuvat myös neljästä pääkäsitteestä. Harrasteliikuntaa edistäviä ja estäviä tekijöitä ovat: 1) Nuoren toimintakyky fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimintakykynä, 2) sosiaalinen tuki, joka käsittää vanhempien ja perheen tuen, vanhemman ja nuoren välisen suhteen sekä ulkopuolisen tuen, 3) fyysinen ympäristö asuinympäristön ja pohjoisen ympäristön näkökulmasta sekä 4) kulttuurinen ympäristö, jossa käsitteet ruutuaika, kiireinen elämä sekä harrastustoiminnan maksullisuus ovat estäviä tekijöitä nuoren harrasteliikkumisessa.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa ylipainoisten ja lihavien nuorten elintapaohjauksessa. Ohjauksessa tulisi huomioida koko perhe ja heidän toimintakulttuuri lisäämään fyysistä aktiivisuutta. Yhteiskunnan näkökulmasta olisi tärkeää panostaa lasten ja nuorten liikuntapaikkojen maksuttomuuteen ja ympäristöön, joka edistäisi nuorten fyysistä aktiivisuutta.

Parent’s perceptions of overweight and obese adolescents’ physical activity in promotion and inhibition factors

Abstract

This Master’s thesis examined overweight and obese adolescents’ parents understandings about adolescents’ physical activity in promoting and inhibiting factors. The purpose of this study was to describe parents’ perceptions of adolescents’ physical activity in promotion and inhibition factors in daily physical activity and in physical exercise. The aim of this study was to provide the information of the promotion and inhibition factors of overweight and obese adolescent’s physical activity in parents’ perspective and thus to develop the lifestyle guidance of overweight and obese adolescents regarding the promotion of adolescents physical activity. The data was collected by interviewing overweight and obese adolescents parents (n=8) that were visiting endocrinology clinic. The material was analyzed by using inductive contents.

The results of this study showed that promotion and inhibition factors affects physical activity and are related to daily physical activity and exercise. According to parents there are four main concepts which are connected to the adolescent’s daily physical activity. The inhibition and promotion factors of the adolescent’s daily physical activity: 1) The ability of the adolescent’s function in physical, psychological and social functional ability, 2) the social support, which comprises the support of parents and family, the relationship between the adolescent and parents and the support that adolescent is received from the external evaluator’s, 3) the physical environment including living environment and the northern environment and 4) the cultural environment where as cultural factors the busy and sedentary lifestyle are inhibitory factors in adolescent everyday physical activity.

According to parents there are four main concepts that impacts promoting and inhibiting in physical exercises: 1) The ability of the adolescent’s function in physical, psychological and social functional ability, 2) the social support which comprises the support of parents and family, the relationship between the adolescent and parents and external support, 3) the physical environment including living environment and the northern environment and 4) the cultural environment in which concepts as screen time, hectic life and costly free time activities become inhibitory factors in the adolescent’s physical exercise.

The results of this study can be used as lifestyle guidance in student healthcare along with the specialized care of overweight and obese adolescents. For this, all should be taken into consideration, their family and their culture. The families encourage increase the physical activity of the adolescent. From a social perspective it is important to invest in free sports facilities and supporting the adolescents’ physical activity.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arja Rantala, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.