University of Oulu

Yrityksen ominaisuuksien vaikutus tilintarkastajien mukautettujen kertomusten syntyyn

Saved in:
Author: Laakso, Vesa1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201502191104
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Laakso, 2015
Publish Date: 2015-02-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sahlström, Petri
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:
Useiden suurien kirjanpitoskandaalien tullessa ilmi 2000-luvun alussa tilintarkastajien työnteolle annettiin paljon kritiikkiä. Tilintarkastuksen laatu on 2000-luvun tapahtumien jälkeen ollut jatkuvasti julkisen keskustelun kohteena, mutta viime vuosina Enronin kaltaisia kirjanpitoskandaaleja ei ole tullut julkisuuteen. Tämä johtuu osittain siitä, että tilintarkastajien raportointia on säännelty ja tutkittu tarkemmin. Tilintarkastustyön ainut näkyvä lopputuote yrityksen ulkopuolisille henkilöille on mielipide siitä, onko asiakkaan tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä. Tämä mielipide esitetään tilintarkastuskertomuksessa. Tilintarkastuskertomuksen informaatioarvo on näin ollen suuri ja sen tekeminen tarkoin harkittu prosessi. Suurin osa tilintarkastuskertomuksissa olevista lausunnoista on puhtaita eli mukauttamattomia. Vaikka tilinpäätöksessä olisi olennaisia virheitä, ne ollaan yleensä valmiita korjaamaan asiakasyrityksen sisällä. On siis selvää, että mukautettu kertomus kertoo jostain selkeästä epäkohdasta yrityksen hallinnossa, kirjanpidossa tai tilinpäätöksessä. Työn aiheena on tutkia, mitkä yrityksen ominaisuudet johtavat mukautetun kertomuksen tekemiseen. Työn tarkoituksena on luoda malli, jonka avulla voi toteuttaa tutkimuksen siitä, kuinka yrityksen ominaisuudet vaikuttavat mukautettujen kertomusten syntyyn. Mallin avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, mitkä tunnusluvut vaikuttavat tilintarkastajan päätöksentekoon Suomessa. Tutkimuksessa käytetyt tiedot ovat peräisin Oulun yliopistossa käytössä olevasta Voitto+ -tietokannasta. Tutkimusaineistona tutkimuksessa on käytetty 304 suomalaisen yrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2012. Tutkimuksessa mitataan neljää eri yrityksen ominaisuutta (yrityksen koko, kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus), joilla on mahdollisesti vaikutusta mukautetun kertomuksen tekemiseen. Näitä ominaisuuksia mitataan kuuden eri tunnusluvun (yrityksen liikevaihto, taseen loppusumma, käyttökateprosentti, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, quick ratio ja omavaraisuusaste) avulla. Omavaraisuusasteella ja sijoitetun pääoman tuottoprosentilla havaittiin olevan selvästi vaikutusta mukautetun kertomuksen julkaisemisen todennäköisyyteen. Käyttökateprosentilla oli hieman pienempi vaikutus ja quick ratiolla ei ollut merkitsevää vaikutusta tilintarkastuskertomuksen muotoon. Tutkimuksessa ei havaittu juurikaan yhteyttä yrityksen koon ja mukautetun kertomuksen julkaisemisen todennäköisyyden välillä. Regressiomallin selitysaste oli 35 prosenttia, joka on kohtuullinen, mutta ei kuitenkaan hyvä. Jatkotutkimusta voisi tehdä lisäämällä käytettyyn regressioyhtälöön uusia muuttujia, jotta sen selitysastetta saataisiin paremmaksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vesa Laakso, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.