University of Oulu

Tilintarkastuksen rotaation vaikutus tilintarkastuksen laatuun

Saved in:
Author: Syrjä, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201502191107
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Syrjä, 2015
Publish Date: 2015-02-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:
Tilintarkastus on arvokas osa yrityksen taloudellista raportointia. Tilintarkastuksella pyritään lisäämään todennäköisyyttä, että tilinpäätöstiedot eivät sisältäisi olennaisia virheitä. Luotettavan tilinpäätösinformaation avulla yrityksen intressiryhmät, tärkeimpänä oman pääoman sijoittajat, pystyvät tekemään perusteltuja päätöksiä yrityksen talouden tilasta. Tilintarkastuksen laadun arvioimisessa ulkoapäin haasteellista on, että tilintarkastuskertomus on ainoa julkisesti havaittava tulos tarkastuksen suorittamisesta. Siksi onkin kehitetty erilaisia mittareita, joiden avulla pyritään kuvaamaan tilintarkastuksen laatua. Tilintarkastuksen laadulla on todettu olevan yhteys tuloksen laatuun. Korkeaa laatua noudattava tilintarkastaja pystyy todennäköisemmin havaitsemaan kyseenalaiset tilinpäätöskäytännöt ja rajoittamaan negatiivista tuloksen järjestelyä. Tilintarkastuspalkkioiden tason uskotaan myös kertovan laadusta. Korkealaatuisesta tilintarkastuksesta joudutaan lähtökohtaisesti maksamaan enemmän. Tämän tutkielman tarkoitus on tutkia, vaikuttaako päävastuullisen tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön vaihtaminen tilintarkastuksen laatuun. Laadun mittareina käytetään kokonaismuuntoeroja ja tilintarkastuspalkkioita. Tarkoituksena on selvittää, muuttuvatko laadun mittarit rotaatiota ympäröivänä aikana. Rotaation sääntely on kiristynyt 2000-luvulla, mutta tutkimuksissa ei ole pystytty yksiselitteisesti osoittamaan, että rotaatio parantaisi laatua. Aihe on erittäin ajankohtainen kiristyvän sääntelyn vuoksi. Uudet säännökset tulevat määräämään myös pakollisesta rotaatiosta koskien tilintarkastusyhteisön vaihtamista. Tutkielmassa käytetään regressioanalyysiä tutkimusmenetelmänä, ja käytetään kolmea eri regressioyhtälöä, joista ensimmäisen laadun mittari on kokonaismuuntoerojen taso, toisessa laatua mitataan kokonaismuuntoerojen muutoksella edelliseen vuoteen verrattuna. Kolmannessa regressioyhtälössä laatua arvioidaan tilintarkastuspalkkioiden avulla. Kaikissa yhtälöissä laatua selitetään rotaatiota kuvaavalla muuttujalla, joka on tutkimuksen ensisijainen kiinnostuksen kohde. Sen lisäksi mallit sisältävät useita kontrollimuuttujia, joilla huomioidaan muun muassa yrityksen koko, ikä, riskisyys ja toimiala. Aineistona käytetään suomalaisia pörssiyhtiöitä aikavälillä 2001–2013. Alkuperäinen aineisto on kerätty Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun käytössä olevista Thomson Reuters Knowledge Direct ja Worldscope -tietokannoista, ja sitä on täydennetty keräämällä tietoja yritysten vuosikertomuksista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että rotaation ja kokonaismuuntoerojen tason välillä on positiivinen yhteys rotaatiota ympäröivänä aikana. Tulosten perusteella voidaan todeta, että tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön vaihtaminen kasvattaa kokonaismuuntoerojen tasoa, ja vaihtamatta jättäminen pienentää kokonaismuuntoerojen tasoa. Tulos osoittaa siten, että rotaatiolla on tilintarkastuksen laatua heikentävä vaikutus, kun laatua mitataan tuloksen järjestelyä kuvaavan kokonaismuuntoerojen tason avulla. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Tutkimuksessa ei löydetty tilastollisesti merkitseviä tuloksia, että vaihtamisella olisi vaikutusta kokonaismuuntoerojen muutokseen eikä tilintarkastuspalkkioihin. Tutkielmassa käytetty aineisto on ainutlaatuinen tutkimuskohde rotaation osalta eikä tutkimuksia vaihtamisen vaikutuksesta laatuun ole suomalaisella aineistolla tehty kovinkaan paljon. Tutkimus antaa lisänäkökulmia julkiseen keskusteluun suomalaisessa elinkeinoelämässä rotaatiosääntelyn vaikutuksista tilintarkastuksen laatuun.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Syrjä, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.