University of Oulu

Terveydenhuollon palveluverkon optimointi lokaatio-allokaatio-menetelmillä OYS-erityisvastuualueella

Saved in:
Author: Hakkarainen, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201502261121
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Hakkarainen, 2015
Publish Date: 2015-02-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rusanen, Jarmo
Kotavaara, Ossi
Reviewer: Rusanen, Jarmo
Kotavaara, Ossi
Description:
Hallituspuolueet sopivat 23.3.2014 oppositiopuolueiden kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta. Viiden sote-alueen mallin tavoitteita ovat muun muassa yhdenvertaiset palvelut asuinkunnasta riippumatta, toimivat palveluketjut, hallinnollisten raja-aitojen ja palvelujen päällekkäisyyksien vähentäminen sekä kustannussäästöt. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia GIS- perusteisten, lokaatio-allokaatio-menetelmien hyödyntämistä terveydenhuollon palveluverkon optimoinnissa ja saavutettavuusanalyyseissä OYS-erityisvastuualueella. Aineistona tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen ruututietokanta-aineistoa, kansallista tie- ja katuverkkojärjestelmä Digiroadia sekä terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ylläpitämää TOPI-toimipaikkarekisteriä. Paikkatieto-ohjelmistona käytettiin ArcGIS 10.2.1. OYS-erityisvastuualueen palveluverkon optimoinnissa hyödynnetään ArcGIS:n Network Analyst -laajennusosan lokaatio-allokaatio-menetelmiä. Tehtävät saavutettavuusanalyysit kohdistetaan OYS-erityisvastuualueen terveydenhuollon kiinteisiin toimipisteisiin, Oulun yliopistollisesta sairaalasta terveysasemiin. Yhteensä palveluverkon optimoinnin pohjana käytetään 101 toimipistettä. Saavutettavuusanalyysit koostuvat yhteensä yhdeksästä analyysistä, joissa kussakin tarkastellaan terveydenhuollon toimipisteiden saavutettavuutta erikokoisella palveluverkostolla, suhteessa tutkimusalueen väestön alueelliseen jakaumaan. Palveluverkkoskenaariot alkavat 7 toimipisteestä, jonka jälkeen kuhunkin skenaarioon lisätään valittaviksi 10 kpl toimipisteitä lisää. Tulokset esitetään karttoina ja taulukoina, joista ilmenee erikokoisten palveluverkkoskenaarioiden vaikutus koko OYS-erityisvastuualueen saavutettavuuteen. Lisäksi tulokset sisältävät yksikkökohtaista tietoa potentiaalisista potilasmääristä ja matka-ajoista kullakin skenaariolla. Tuloksista ilmeni, että Minimize impedance -menetelmä soveltui parhaiten palveluverkon optimointiin. Optimaalisimpana palveluverkkona OYS-erityisvastuualueella voidaan tulosten perusteella pitää 77 toimipisteen kokoista verkostoa, huomioiden väestön saavutettavuuden sekä tavoitellut kustannussäästöt. Hierarkkisten sijoituspaikka-analyysien avulla tehtävä monitasoisen palveluverkon optimointi, missä huomioidaan väestön alueellinen muutos sekä yksikköjen koko ja varustetaso, on selkeä jatkotutkimuksen aihe. Alueellisen ikärakenteen ja väestöennusteen avulla tehdyt palveluverkon optimoinnit vastaavat tulevaisuuden palveluverkkojen optimoinnin tarpeeseen, joka on keskeinen lähtökohta päätöksenteossa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Hakkarainen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.