University of Oulu

”Onko kunnalla varaa kaikkiin piirtämiini keinuihin?” : lapset osallisena koulupihan suunnittelussa osana kunnallista vaikuttamista

Saved in:
Author: Kirstinä, Anu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201503131159
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kirstinä, 2015
Publish Date: 2015-03-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Heikkinen, Hannu
Description:
Pro gradu -tutkielma liittyy Tyrnävän kunnassa suunnitteilla olevaan uuden alakoulun pihan suunnitteluun, nykyisen alakoulupihan kunnostamiseen, lasten osallisuuteen ja heidän vaikuttamismahdollisuuksiin. Fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja lisätä ymmärrystä lasten piirtämien kuvien avulla, millainen koulupiha kannustaa lapsia liikkumaan. Tutkimuksessa lapsia pyydettiin piirtämään koulun pihasta, jolla he mieluiten liikkuisivat. Tutkimuksen aineiston koko on 125 piirustusta. Tutkimuksen tavoitteena oli, että lasten asiantuntijuutta ja tutkimuksen tuloksia hyödynnetään koulupihojen suunnittelussa. Tutkimuksen taustalla on huoli lasten arkiliikkumisen vähenemisestä ja siitä, että aikuiset suunnittelevat ympäristöjä lapsille, vaikka lapset ovat oman elinpiirinsä asiantuntijoita. Lasten mukanaolo ympäristösuunnittelussa tuottaa viihtyisämpää ja toimivampaa ympäristöä kaikille. Lapset myös tarvitsevat omakohtaisia osallisuuden kokemuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Lasten piirroksista sisältöjen merkityksiä tulkittiin fenomenologis-hermeneuttisella analyysin avulla, missä kokonaiskuva liikkumaan kannustavasta koulupihasta syntyi aineiston kuvauksen, ryhmittelyn, synteesin ja merkityskokonaisuuksien avulla. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että lapsilla on paljon näkemyksiä koulun pihasta. Yhteistä lasten piirtämille pihoille olivat runsas tarjoumien määrä, pihan luonnonläheisyys ja värikkyys. Lapset huomioivat pihasuunnitelmissaan myös vuodenaikojen vaihtelut ja turvallisuuden. Rakennetulta ympäristöltä lapset toivoivat eniten välineitä, joissa voi roikkua, kiipeillä ja rimpuilla. Myös kiikkumisen ja laskemisen mahdollisuudet koettiin tärkeinä jokaisessa ikäluokassa. Pelit ja pelaamisen mahdollisuus toistuivat piirustuksissa runsaasti kaikilla paitsi ykkösluokkalaisilla. Huomattavaa sen sijaan oli, että halu tasapainoilla hieman väheni iän myötä. Lasten piirrosten avulla tutkimuksessa syntyi ideoita koulupihan suunnittelemiseen ja kunnostamiseen. Tutkimuksen perusteella nykyisen alakoulun pihan tulisi tukea erityisesti vapaan leikin mahdollisuutta ja uuden koulun pelaamisen mahdollisuutta. Välitunneilla tulisi hyödyntää jo tarjolla olevia tarjoumia, joita koulujen ympäristössä on runsaasti. Lapset ovat idearikkaita koulupihan suunnittelijoita. Lapset pystyvät osallistumaan ja vaikuttamaan ympäristön suunnitteluun, kunhan heille löydetään sopiva vaikuttamisen väylä. Positiiviset osallisuuden kokemukset antavat tunteen: ”Minä olen tärkeä omana itsenäni. Minä pystyn ja haluan vaikuttaa yhteisiin asioihin yhteisössäni”. Osallisuuden tunne tukee yhteiskunnan jatkuvuutta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anu Kirstinä, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.