University of Oulu

Lomaketyöt : gammasäteilymittauksia ja äänen ja valon nopeus

Saved in:
Author: Perälä, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201503171178
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Perälä, 2015
Publish Date: 2015-03-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Seppo
Ahonen, Anne-Maaria
Reviewer: Alanko, Seppo
Ahonen, Anne-Maaria
Description:
Tässä tutkimuksessa uudistetaan kahden Oulun yliopistossa järjestettävän fysiikan laboratoriotyön työohjeet. Uudistettavat työt ovat gammasäteilymittauksia ja äänen ja valon nopeus ilmassa, jotka kuuluvat fysiikan laboratoriotyöt 2 -kurssiin. Työohjeiden uudistukset perustuvat tässä tutkielmassa esitettyyn kartoitukseen siitä, millainen työohje edistää opiskelijan oppimista mahdollisimman hyvin. Uudistetut työt ovat niin kutsuttuja lomaketöitä. Ne eroavat tavallisista työselostustöistä tulosten raportoinnin osalta. Työselostustyön suorittamiseen kuuluu kolme vaihetta: työhön valmistautuminen, mittausten tekeminen opetuslaboratoriossa ja työselostuksen kirjoittaminen työvuoron jälkeen. Lomaketyöt puolestaan ovat kaksivaiheisia, eli työselostusta ei kirjoiteta. Vaadittu mittaustulosten käsittely tehdään työvuoron aikana ja työ on kokonaisuudessaan suoritettu työvuoron päättyessä. Työohjeen merkitys oppimisen kannalta korostuu siis lomaketöissä erityisesti, koska työvuoron jälkeen tehtävä työn ja tulosten pohdinta jää pois. Tässä tutkielmassa tehdyn kartoituksen perusteella voidaan sanoa, että käytettäessä niin sanottuja avoimia työohjeita, voidaan saavuttaa paremmat oppimistulokset kuin perinteisiä, suljettuja ohjeita käyttämällä. Perinteisissä ja suljetuissa työohjeissa opiskelijalle annetaan tutkittava ilmiö ja käytettävät tutkimusmenetelmät ongelman ratkaisemiseksi. Avointa ohjetta käytettäessä opiskelija itse pohtii keinot tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Avoimen työohjeen käyttö voi kuitenkin olla ongelmallista, jos opiskelijalla on vain vähän aiempaa kokemusta laboratoriotyöskentelystä. Työohjeisiin tehtyjen uudistusten onnistumista tutkittiin toisen työn (äänen ja valon nopeus ilmassa) osalta. Tutkimus tehtiin haastattelemalla kahta opiskelijaa, jotka suorittivat kyseistä työtä. Lisäksi uuden työohjeen oltua käytössä jo pidemmän aikaa, järjestettiin kysely kahdelle työn ohjaajalle. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että työohjetta saatiin muutettua avoimemmaksi, kuitenkaan tekemättä siitä liian haastavaa opiskelijoille, joilla ei ole paljon aiempaa kokemusta laboratoriotyöskentelystä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Perälä, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.