University of Oulu

Tutkimustiedon käyttö röntgenhoitajan työssä osana näyttöön perustuvaa toimintaa

Saved in:
Author: Vesikukka, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201503251191
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Vesikukka, 2015
Publish Date: 2015-04-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ahonen, Sanna-Mari
Reviewer: Ahonen, Sanna-Mari
Liikanen, Eeva
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla röntgenhoitajien tutkimustiedon käyttöä työssään röntgenhoitajien arvioimana. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta tutkimustiedon käyttötottumuksista sekä tutkimustiedon käyttöön vaikuttavista tekijöistä, joiden avulla voitaisiin pyrkiä edistämään näyttöön perustuvaa radiografiaa osaksi työkulttuuria. Tutkimus oli lähtökohdiltaan kvantitatiivinen poikkileikkaustutkimus, joka toteutettiin survey-tutkimuksena. Tutkimukseen otettiin mukaan 11 keskussairaalassa työskentelevät röntgenhoitajat eri puolelta Suomea. Tutkimus toteutettiin verkkokyselyllä, joka välitettiin röntgenhoitajille osastonhoitajan tai muun määritellyn yhteyshenkilön kautta. Aineisto analysoitiin kyselyn strukturoidun osion osalta SPSS-ohjelman avulla. Kyselyssä oleva avoin kysymys analysoitiin sisällön erittelyllä. Kysely lähetettiin yhteensä 435 röntgenhoitajalle. Vastausprosentiksi saatiin 50,6 % (N=220). Kyselyyn vastanneista 96,8 % tunnusti tutkimustiedon merkityksen oman työn kannalta. Yli 70 % kyselyyn vastanneista ilmoitti kyseenalaistavansa ja muuttavansa käytäntöjä tutkimustiedon perusteella. Keskustelu tutkimustiedosta kollegoiden tai esimiehen kanssa oli vähäisempää. Kyselyyn vastanneista 66,4 % ilmoitti osaavansa hyödyntää tutkimustietoa työssään. Vain 34,1 % kyselyyn vastanneista tunsi hyvin oman alansa tutkimustiedon. Yli puolet vastanneista ei kokenut tutkimustiedon käyttötaitojaan riittäviksi. Yli 60 % ilmoitti, että ei kokenut saavansa riittävästi tukea tutkimustiedon käyttöön. Vain 32,7 % vastanneista käytti vapaa-aikaansa tutkimustiedon hakemiseen ja lukemiseen. Merkittävimmät tutkimustiedon käyttöä edistävät tekijät röntgenhoitajien arvioimana olivat henkilökohtainen motivaatio, käyttövalmiudet sekä työyhteisön avoin ilmapiiri. Merkittävinä estävinä tekijöinä nähtiin ajan puute, tutkimustiedon saatavuus, työn kuormittavuus ja hierarkia. Yliopistotutkinnon suorittamisella katsottiin olevan parhaimmat edellytykset tutkimustiedon käytölle. Samoin tutkimustiedon lukemisella omalla vapaa-ajalla katsottiin olevan positiivinen yhteys. Röntgenhoitajien asenteet tutkimustietoa kohtaan näyttäytyvät positiivisessa valossa. Tutkimuksen käyttövalmiudet koetaan puutteellisiksi, joka voi osaltaan hidastaa näyttöön perustuvan radiografian toteutumista. Röntgenhoitajat eivät koe saavansa riittävästi tukea tutkimustiedon käyttöön. Henkilökohtaiset ominaisuudet nousivat röntgenhoitajien arvioimana erityisen merkityksellisiksi vaikuttaviksi tekijöiksi tutkimustiedon käytössä. Tieteellinen tutkimus ja käytäntö nähdään toisistaan irrallisina asioina, joka on este näyttöön perustuvan radiografian toteutumiselle.
see all

Purpose of this study was to describe utilization of research information in radioraphers’ work assessed by themselves. The aim was to raise awareness of the research information usage and factors which influencing to utilization of research which could work to promote evidence-based radiography into the work culture. This study was a quantitative cross-sectional study. Radiographers which were working in the central hospital in differents parts of the Finnish were included in the study. The study was conducted through an electronic questionnaire, which was forwarded to radiographers by supervisor or other specified contact person. The data were analyzed with regard to the partition of a structured questionnaire with SPSS software. The survey of the open-ended question was analyzed by content analysis. The survey was sent to a total 435 radiographers. The response rate was 50.6% (N=220). Of the respondents, 96.8% recognized the scientific research importance of their work. More than 70% of survey respondents indicated that questioning and a change of practices based on research findings. Discussion of research knowledge with colleagues or with supervisor was lower. Of the respondents, 66.4% reported that they knew how to utilize research in their work. Only 34.1% respondents knew well their own field of research. More than half of the respondents did not feel that the use of research skills sufficient. More than 60% said that they did not feel get enough support for utilization of research. Only 32.7% of the respondents used their spare time to the application and reading of research. The most significant contributor to utilization of research was personal motivation, use of research skills and the atmosphere at the workplace. A major inhibiting factor was seen as lack of time, the availability of research information, the hard workload and hierarchy. Successful completion of a university degree was considered to be the best conditions for utilization of research. Similarly, research by reading in own spare time was considered to be a positive relationship. Attitudes towards research on radiographers’ appear in a positive light. The conditions of research skills are perceived as inadequate, which can contribute to prevent the implementation of evidence-based radiography. Radiographers do not feel adequately supported for utilization of research. Personal qualities increased particularly relevant to the factors affecting utilization of research. Scientific research and practice seen in isolation from each other matters, which is an obstacle to the realization of evidence-based radiography.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Vesikukka, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.