University of Oulu

Iän ja puhenopeuden vaikutus lausepainoon 8- ja 12-vuotiailla lapsilla

Saved in:
Author: Ahonen, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504021290
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Ahonen, 2014
Publish Date: 2015-04-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lehtihalmes, Matti
Körkkö, Pentti
Reviewer: Lehtihalmes, Matti
Ylitalo, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Iän ja puhenopeuden vaikutuksia lausepainoon ei ole suomenkielisiltä lapsilta aikaisemmin tutkittu. Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia näitä vaikutuksia 8- ja 12-vuotiailta lapsilta. Koehenkilöinä oli 15 8-vuotiasta sekä 15 12-vuotiasta tervettä suomenkielistä lasta.

Koehenkilöiden testauksessa käytettiin 40 osin itse keksittyä lausetta, joista oli muodostettu lausepareja siten, että toinen lause oli painollisessa ja toinen painottomassa asemassa. Lauseet luettiin kahteen kertaan, sekä normaali- että maksiminopeuksilla. Lukunäytteistä mitattiin puhe- ja artikulaationopeudet, sekä mahdolliset erot puhenopeuksien välillä. Lausepainon ilmenemistä tutkittiin painollisen ja painottoman lauseen välisistä eroista. Ikäryhmien välisiä eroja selvitettiin sekä puhenopeuksista että F0- ja dB-arvoista. Myös lausepainon ilmenemistä verrattiin ikäryhmien välillä F0- ja dB-muutoslukujen suhteen. Puhenopeuden vaikutusta lausepainoon tutkittiin eri nopeuksilla tuotettujen lauseiden välisistä eroista F0- ja dB-muutosluvuissa. Tilastollinen analysointi tehtiin SPSS 21 -ohjelman avulla.

Tutkimustulosten mukaan puhenopeudet erosivat ikäryhmien välillä merkitsevästi. Lausepainon ilmenemisessä oli eroja ikäryhmien välillä, mutta kaikki erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Perustaajuus erosi merkitsevästi ikäryhmien välillä, mutta äänen voimakkuuden suhteen ei löytynyt tilastollista eroa. F0-muutosluku puolestaan ei eronnut merkitsevästi ikäryhmien välillä, mutta dB-vaihtelussa löytyi merkitsevä ero. Puhenopeuden vaikutus lausepainoon jäi melko vähäiseksi, vaikka merkitseviäkin eroja löytyi. F0-vaihtelut puhenopeuksien välillä eivät eronneet merkitsevästi toisistaan. Puhenopeuksien välillä oli selvä ero äänen voimakkuuden muutoksen suhteen, vaikka tilastollisen merkitsevyyden rajaa ei aivan saavutettu. F0- ja dB-muutoslukujen ja lauseen artikulaationopeuksien välillä ei ollut yhteyttä, mutta maksiminopeudella tuotetun painollisen sanan ja muutoslukujen väliltä löytyi heikko yhteys.

Tutkimuksen tulosten mukaan iällä ja puhenopeudella on tietyiltä osin vaikutusta lausepainoon, mutta merkitykset ovat melko vähäisiä. Tämän aihepiirin tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia. Vastaavia tutkimuksia lapsille ei ole juuri tehty, joten vertailu muihin tutkimuksiin on haasteellista. Tulokset saivat kuitenkin vahvistusta aiemmin tehdyistä tutkimuksista, vaikka erojakin löytyi. Aihepiiri vaatii lisää tutkimuksia, jotta voidaan tehdä varmoja johtopäätöksiä näiden välisistä yhteyksistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Ahonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.