University of Oulu

Kaksivuotiaiden lasten sanaston taso

Saved in:
Author: Toivola, Heta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504021306
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Toivola, 2015
Publish Date: 2015-04-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kunnari, Sari
Reviewer: Kunnari, Sari
Niemitalo-Haapola, Elina
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia kaksivuotiaiden kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten ymmärtävän ja tuottavan sanaston tasoa. Tutkimus toteutettiin osana Cost Action IS804 Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment -tutkimushanketta. Tutkimukseen osallistui 22 kaksivuotiasta lasta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin hankkeessa kehitettyä kuvasanavarastotestiä (Haman, Luniewska & Pomiechowska, painossa; Kunnari, 2012). Kuvasanavarastotesti koostui ymmärtävää ja tuottavaa sanastoa mittaavista osioista, jotka oli jaettu edelleen substantiivien ja verbien osioihin. Pisteytyksessä noudatettiin testin ohjeistusta. Sanaston tasoa arvioitiin sekä kokonaisuutena että ymmärtävän ja tuottavan sanaston osioita erikseen. Lisäksi tarkasteltiin substantiivien ja verbien hallinnan tasoa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös vanhempien koulutustason ja lapsen sanaston tason välistä yhteyttä. Tulokset osoittivat, että kaksivuotiaiden lasten sanaston taso oli vielä yksilöllisesti vaihtelevaa. Lasten ymmärtävän sanaston hallinta oli varmempaa kuin tuottavan sanaston hallinta. Sen lisäksi substantiivien hallinta oli verbien hallintaa varmempaa niin ymmärtävän kuin tuottavan sanaston osioissa. Tuloksista havaittiin, että 2;0–2;3 ja 2;8–2;11 ikäisten välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero sekä ymmärtävän sanaston tasossa kokonaisuudessaan että verbien ymmärtämisen tasossa. Lapsen sanaston tason ja vanhempien koulutustason välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että kaksivuotiaana ymmärtävän ja tuottavan sanaston tason välillä on eroa. Myös sanaston koostumuksessa on eroa ja lapset hallitsevat substantiiveja paremmin kuin verbejä. Lisäksi voidaan todeta iän vaikuttavan lapsen suoriutumiseen kuvasanavarastotestistä. Tämän tutkimuksen tuloksista saadaan tietoa siitä, miten suomalaiset kaksivuotiaat lapset keskimäärin suoriutuvat tutkimuksessa käytetystä kuvasanavarastotestistä. Tutkimusaineiston pienen koon vuoksi tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heta Toivola, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.