University of Oulu

Standardization of Industrial internet and IoT (IoT — Internet of Things) : perspective on condition-based maintenance

Saved in:
Author: Muhonen, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 104
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504081319
Language: English
Published: Oulu : T. Muhonen, 2015
Publish Date: 2015-04-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kess, Pekka
Reviewer: Kess, Pekka
Ailisto, Heikki
Description:
Decreasing costs of electronic devices, increasing computing abilities and advances in sensor technologies have enabled the internet to spread to the whole new area. In the near future, more and more smart objects will be connected to the internet, and new businesses will be created around them. Industrial internet and IoT are topical issues at the moment and both of them are widely studied and discussed in the literature. However, an up-to-date study about the state of their standardization is difficult to find. In this research, the objective is to find out what is the current state of Industrial internet and IoT standardization. Therefore, the results of this research will be useful for anyone working in these fields. Different standardization organizations, alliances and consortiums are also studied. In addition, unofficial industry standards and their potential development and impacts are reviewed. The perspective of the research is outlined especially into Condition-Based Maintenance (CBM). The theoretical part of the research is a literature review that creates a basis for the empirical part. The literature review studies the relevant topics of the research theme: Industrial internet, M2M (Machine to Machine), IoT, standardization and CBM. Qualitative case study method is applied in the empirical part of the research, and ten carefully chosen interviewees are interviewed for gathering the data. The case analysis shows that standardization is seen as an important part when machines start to share information with each other. However, the majority of the interviewees are not taking part of the standardization activities and the knowledge about the current state of standardization is yet quite unclear. The conclusion is based on the findings of the literature review and case analysis. The research findings indicate that standardization in the field of Industrial internet and IoT is just emerging. There is an extensive amount of organizations that are creating standards, both official and non-official, and the application space is wide. Many emerging applications are exploiting their own standards and many standards are still under development. The solutions rely on various co-existing protocols, interfaces and platforms, either proprietary or standard. Some of the Industrial internet and IoT standards will be official standards, whereas some will be de facto standards that are agreed by forums or alliances or dictated by companies in decisive roles. The study results show that standardization plays a key role in Industrial internet and IoT as it contributes to interoperability, compatibility, reliability, security and effective operations between heterogeneous technical solutions globally. Therefore collaboration among various organizations is important and needed.
see all

Elektronisten laitteiden kustannusten lasku, tietokoneiden laskentatehojen kasvu ja kehittyneet sensoriteknologiat ovat mahdollistaneet internetin leviämisen täysin uudelle alueelle. Lähitulevaisuudessa yhä useammat älykkäät esineet ovat yhteydessä internetiin, ja uusia liiketoimintoja luodaan niiden ympärille. Teollinen internet ja esineiden internet (IoT — Internet of Things) ovat ajankohtaisia aiheita tällä hetkellä ja molemmat laajalti tutkittuja kirjallisuudessa. Silti ajankohtaista tutkimusta niiden tämän hetkisestä standardoinnin tilasta on vaikea löytää. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Teollisen internetin ja IoT:n standardoinnin nykytila. Näin ollen tutkimuksen tulokset hyödyttävät toimijoita näillä aloilla. Myös eri standardointiorganisaatioita, alliansseja ja yhteenliittymiä tarkastellaan. Lisäksi epävirallisia teollisuusstandardeja ja niiden mahdollista kehitystä ja vaikutuksia arvioidaan. Tutkimuksen näkökulma on rajattu erityisesti ennakoivaan kunnossapitoon. Tutkimuksen teoriaosuus on kirjallisuuskatsaus, joka muodostaa perustan empirialle. Kirjallisuuskatsaus tarkastelee tutkimuksen teeman kannalta relevantteja aihepiirejä: Teollinen internet, M2M (Machine to Machine), IoT, standardointi ja ennakoiva kunnossapito. Kvalitatiivista case-tutkimusmenetelmää sovelletaan tutkimuksen empiriaosiossa, ja tiedon keräämistä varten haastatellaan kymmenen tarkoin valittua haastateltavaa. Case-analyysi osoittaa, että standardointia pidetään tärkeänä laitteiden jakaessa tietoa toisilleen. Kuitenkaan suurin osa haastateltavista ei ota osaa standardointitoimintaan, ja käsitys standardoinnin nykytilasta on heille vielä melko epäselvä. Johtopäätökset pohjautuvat kirjallisuuskatsauksen ja case-analyysin perusteella saatuihin löydöksiin. Tutkimustulokset osoittavat, että Teollisen internetin ja IoT:n standardointi on vasta kehittymässä. Standardeja luovia organisaatioita, sekä virallisia että epävirallisia, on suuri määrä, ja sovelluskenttä on laaja. Monet kehittymässä olevat sovellukset hyödyntävät omia standardejaan, ja useat standardit ovat yhä kehitysasteella. Ratkaisut perustuvat erilaisiin yhtä aikaa olemassa oleviin protokolliin, rajapintoihin ja sovellusalustoihin, niin patentoituihin kuin standardeihinkin. Osa Teollisen internetin ja IoT:n standardeista tulevat olemaan virallisia standardeja, kun taas osa tulee olemaan de facto standardeja, jotka on hyväksytty forumeissa ja alliansseissa tai ratkaisevassa roolissa olevissa yrityksissä. Tutkimustulokset osoittavat, että standardointi on tärkeässä roolissa Teollisessa internetissä ja IoT:ssä, sillä se vaikuttaa yhteensopivuuteen, yhdenmukaisuuteen, luotettavuuteen, turvallisuuteen ja tehokkaaseen toimintaan hajanaisten teknisten sovellusten välillä globaalisti. Siitä syystä yhteistyö eri organisaatioiden välillä on tärkeää ja tarpeellista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Muhonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.