University of Oulu

PK-yritysten riskienhallinta : case: Palkanlaskentayritys Henkilöstötieto Oy

Saved in:
Author: Liikanen, Pasi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 109
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504081323
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Liikanen, 2015
Publish Date: 2015-04-13
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Väyrynen, Seppo
Reviewer: Väyrynen, Seppo
Lalli, Sari
Description:
Tämän diplomityön tarkoituksena on tuoda riskienhallinnan järjestelmä osaksi pk-yrityksen liiketoimintaa. Henkilöstötieto Oy on vuonna 2006 perustettu palkanlaskenta-alan pk-yritys. Se toimii Oulussa ja työllistää noin 10 henkilöä. Yrityksen toimikuvaan sisältyy palkanlaskennan lisäksi koulutuspalvelut, palkanlaskennan selvittelypalvelu ja HelpDesk-neuvontapalvelu. Yritys ei ole ennen diplomityötä toiminut järjestelmällisen riskienhallinnan pohjalta. Riskienhallinta on jäänyt pelkän pienimuotoisen riskien arvioinnin varaan, joka on tehty liiketoimintasuunnitelman päivittämisen ohessa noin kahden vuoden välein. Työn alkupuolella tarkastellaan riskienhallinnan järjestelmän käsitteen sisältöä laajasti. Pääasiassa kirjallisuuslähteiden avulla on muodostettu kattava tietopaketti, joka antaa hyvän pohjan myös Henkilöstötieto Oy:n riskienhallintaprojektin käynnistämiselle. Tietopaketti käsittelee riskin historiaa ja erilaisia määritelmiä. Riskienhallinnan osat, kuten riskien luokittelu, riskien arviointi ja riskienhallintakeinot, käydään läpi esimerkkien avulla. Lisäksi otetaan kantaa liiketoiminnan positiivisiin riskeihin, joita ei aina ymmärretä olevan olemassa. Teoriaosuuden lopuksi tehdään katsaus pk-yrityksiin ja pk-yritysten riskienhallinnan erityisominaisuuksiin sekä selvitetään, mitä resilienssillä voidaan tarkoittaa yrityksen toiminnassa. Riskien arvioinnin helpottamiseksi ja riskienhallinnan tukijalan muodostamiseksi yritykselle muodostettiin riskienhallintaohjelma. Tällä tarkoitetaan ohjelmistoa, jonka avulla riskienhallinta on järjestelmällistä ja analyyttista. Pääpaino ja päätavoite diplomityössä on selvittää Henkilöstötieto Oy:n suurimmat riskit ja pyrkiä välittömästi toimimaan niiden pienentämiseksi. Suurimmaksi riskialueeksi selvisi toimitusjohtajaan liittyvät avainhenkilöriskit. Muita suuria riskejä olivat sopimus-, rekrytointi- ja tietoriskit. Näiden riskien hallitsemiseksi käytettiin asiantuntija-apua ja uusia toimintamalleja. Riskien suuruudet laskivat diplomityön johdosta. Tutkimuksen lopuksi otetaan kantaa muun muassa positiivisiin riskeihin ja riskienhallinnan tulevaisuuteen yrityksessä. Henkilöstötieto Oy:öön saatiin tuotua järjestelmällinen riskienhallinnan toimintamalli ja työn tuloksena yrityksen riskit ovat aiempaa paremmin hallinnassa. Riskienhallinta jää osaksi arkipäiväistä toimintaa yrityksessä ja tuottaa pitkällä aikavälillä lisää kustannustehokkuutta toimintaan. Tämä diplomityö sopii uuden pk-yrityksen ohjenuoraksi riskienhallintaan. Myös vanhempi yritys voi tästä työstä hyötyä, varsinkin jos riskienhallinnan toiminta ei ole ajan tasalla.
see all

The aim of this Master’s Thesis is to bring risk management structure into part of business in small-sized enterprise. Henkilöstötieto Oy is a small-sized payroll service company which was founded in 2006. It operates in Oulu and it has about ten employees. In company’s activities includes payroll computation along with educating services, payroll investigation service and HelpDesk-advising service. Before Master’s Thesis company has not been doing business based on structured risk management. Risk management has been resting on a small-scale risk evaluation which has been done every two years as the business plan has been updated. At the beginning of this thesis, the content in risk management structure is analyzed extensively. A comprehensive information section has been formed which gives a great basis for the start of the risk management project in Henkilöstötieto Oy. Information covers the history of risk and different kinds of meanings for risk. Parts of the risk management, like classifications for risk, risk evaluation and risk treatment techniques, are gone through with examples. Furthermore, positive risks of business which sometimes are not understood to be existed are addressed. At the end of the theory section of thesis review of SMEs and SMEs’ risk management features are made and are clarified what resilience could mean in company’s business. To make risk evaluation easier and to form foundation for risk management in the company risk management software is formed. This means software which helps to make risk management structured and analytical. Main focus and main objective in this thesis is to find out the most significant risks in Henkilöstötieto Oy and to be able to act immediately to reduce them. It was recognized that the most significant risk area is key person risks relating to CEO. Other significant risks were contract risks, recruiting risks and information risks. To manage these risks professional help and new operating models were used. As a result of this Master’s Thesis, the sizes of risks decreased. At the end of this part of the thesis views of positive risks and future of risk management in the company was made. A structured risk management procedure was brought into company and as a result of this thesis company’s risks are better managed than before. Risk management will be part of the daily business in the company and it will produce more cost efficiency to company’s business. This Master’s Thesis fits as a guideline for startup companies’ risk management. An older company can also benefit from this work, especially if its risk management is not up to date.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pasi Liikanen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.