University of Oulu

5.–6. luokan oppilaiden käsityksiä haastavasta käyttäytymisestä ja työrauhaongelmista koulussa

Saved in:
Author: Kortet, Laura1; Vääräniemi, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504111355
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kortet; S. Vääräniemi, 2015
Publish Date: 2015-04-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vilppola, Tuomo
Reviewer: Vilppola, Tuomo
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa alakoulun oppilaiden käsityksiä haastavasta sekä häiritsevästä käyttäytymisestä koulussa. Tutkimukseen osallistui 63 5.-6.luokan oppilasta yhdestä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevasta koulusta.

Haastavan käyttäytymisen ja työrauhaongelmien koetaan lisääntyneen kouluissa ja ne ovat jatkuvasti esillä koulua koskevissa keskusteluissa. Haastavasta käyttäytymisestä on kyse silloin, kun käytös on ikäkaudelle sopimatonta ja sosiaalisten normien vastaista. Työrauhaongelmalla tarkoitetaan yhteisten sääntöjen vastaista toimintaa sekä oppimis- ja opettamisrauhan häiritsemistä.

Haastavaa käyttäytymistä on tutkittu lähinnä opettajien näkökulmasta, kun taas oppilaiden näkökulma aiheesta on saanut vähemmän huomiota. Tutkimuksessamme olemmekin kiinnostuneita siitä, miten oppilaat ymmärtävät haastavan käyttäytymisen ja eroavatko nämä käsitykset opettajien käsityksistä. Näiden erojen tuominen esiin voi osaltaan auttaa löytämään yhteisymmärrystä opettajien ja oppilaiden välille sekä löytämään keinoja puuttua haastavaan käyttäytymiseen koulussa.

Tässä tutkimuksessa ensimmäinen tehtävämme on kartoittaa, miten oppilaat ymmärtävät haastavan käyttäytymisen koulussa. Toisena tehtävänämme on kartoittaa, millainen käyttäytyminen häiritsee oppilaiden koulutyöskentelyä. Tutkimus toteutettiin fenomenografista tutkimusmenetelmää noudattaen. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa oli kaksi avointa kysymystä. Toinen kysymys koski oppilaiden käsityksiä häiritsevästä käyttäytymisestä koulussa ja toinen oppilaiden käsityksiä kouluun sopimattomasta käyttäytymisestä. Vastauksissa esiintyneistä ilmauksista muodostettiin merkitysyksikköjä ja kategorioita, jotka kuvasivat oppilaiden käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä.

Tutkimuksemme mukaan oppilaat ymmärtävät haastavan käyttäytymisen koulussa työrauhaongelmina ja epäkunnioittavana käyttäytymisenä toisia kohtaan. Työrauhaongelmat ilmenivät luokassa ensisijaisesti jutteluna ja meluamisena oppitunnin aikana, johon sisältyy sekä häiritsevä supattelu että kovaääninen huutaminen. Epäkunnioittava käyttäytyminen ilmenee tässä tutkimuksessa kiusaamisena, toisen koskemattomuuden loukkaamisena, oppimisen häiritsemisenä ja epäkunnioittavana käytöksenä opettajaa kohtaan.

Tutkimuksen tulokset kuvaavat vain tutkimukseen osallistuneiden käsityksiä, joten tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä. Tulokset voivat kuitenkin antaa näkökulmaa siitä, mitä oppilaat kokevat haastavana käyttäytymisenä koulussa.

Abstract

The purpose of the current study is to study the ideas of primary school pupils on challenging and disruptive behaviour at school. The study was taken part in by 63 pupils in grades 5 and 6 in a school in Northern Ostrobothnia.

It has been felt that challenging behaviour and difficulties to maintain peace have been on the increase in schools, and they are constantly on the agenda in discussions on school issues. Challenging behaviour refers to behaviour that is inappropriate for an age group and against social norms. Difficulties to maintain a peaceful working atmosphere are related to activities against common rules and disturbances against peaceful learning and teaching circumstances.

Challenging behaviour has been mostly studied from the viewpoint of teachers, while the learners’ perspective has gained less attention. We are therefore interested in our study in how the pupils understand challenging behaviour and whether their understanding differs from that of teachers. Highlighting such differences can help us to find a joint understanding between teachers and pupils, and to find ways to intervene in challenging behaviour at school.

In this study our first task is to establish how pupils understand challenging behaviour at school. Our second task is to find out what kind of behaviour disrupts the work of pupils at school. The study was conducted using a phenomenographic approach. The data was collected using a questionnaire with two open-ended questions. One of them was related to pupils’ views of disruptive behaviour at school, while the other one was about behaviour considered inappropriate at school. The expressions present in the answers were assigned to units of meaning and categories that described the pupils’ ideas of the phenomenon under study.

According to our study, the pupils understand challenging behaviour at school in terms of problems with maintaining peace and disrespectful behaviour towards others. The problems with peace in the classroom mostly manifested themselves as chatting and noise making, including both disturbing whispers and loud yelling. Disrespectful behaviour appears in this study in the form of bullying, violation of personal integrity, disruption of learning and disrespectful behaviour towards the teacher.

The results of this study only illustrate the views of the participants in the study, which is why the results cannot be directly generalised. The results can, however, give an idea of what pupils consider to be challenging behaviour at school.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kortet; Susanna Vääräniemi, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.