University of Oulu

Hyvinvointi ja turvallisuus välitunneilla : lasten näkemyksiä hyvinvointia tukevasta ja turvallisesta koulupihasta

Saved in:
Author: Junttila, Maija1; Korpela, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504111360
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Junttila; S. Korpela, 2015
Publish Date: 2015-04-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Takalo, Susanna
Heikkinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lasten näkemyksiä turvallisesta koulupihasta sekä sitä, millaisilla tekijöillä on merkitystä heidän hyvinvointiinsa koulupihalla välituntisin. Tutkimus liittyy Tyrnävän kunnassa suunnitteilla olevan uuden 3.-6. luokkalaisille suunnatun koulun ja sen pihan suunnitteluun. Tutkimuksemme pohjana on Anu Kirstinän pro gradu -tutkielma, jossa selvitettiin lasten piirtämien kuvien avulla millainen on liikkumiseen kannustava koulupiha sekä tutkittiin lasten osallisuutta päätöksenteossa.

Tutkimuksemme on luonteeltaan laadullinen, fenomenografinen tapaustutkimus, jossa tutkimuskohteena on yksi koulu, siinä toimivat lapset ja heidän näkemyksensä omasta koulupihastaan. Tutkimuksessamme keskitymme tarkastelemaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia koulukontekstissa lasten näkökulmasta käsin. Aineistonkeruumenetelmänä käytimme haastatteluja, jotka toteutimme Tyrnävän Kirkkomännikön koululla. Haastateltavina oli kahdeksan neljännen luokan oppilasta. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen koulupihalla vaikuttavat useat tekijät. Tulokset osoittavat, että hyvinvointiin ja turvallisuutteen positiivisesti vaikuttavat kaverisuhteet, pelit, leikit ja vapaa oleminen sekä aikuisten läsnäolo. Myös lasten osallisuus ja luonto nähdään myönteisesti vaikuttavina tekijöinä. Hyvinvointia ja turvallisuutta välituntisin koulupihalla taas heikentävät erityisesti henkinen ja fyysinen kiusaaminen. Lisäksi turvattomat välineet ja paikat, erilaiset tapaturmat, vuodenajat sekä tekemisen ja ajan puute vaikuttavat negatiivisesti lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen koulupihalla.

Tämä tutkimus kohdistuu yhteen kouluun, eivätkä tulokset näin ollen ole täysin yleistettävissä. Tutkimuksemme kuitenkin tukee aikaisempia lasten hyvinvointia ja turvallisuutta koskevia tutkimuksia. Lisäksi tutkimus antaa arvokasta tietoa tutkimukseen osallistuneelle koululle siitä, miten koulun arkea ja välitunteja voidaan rakentaa lasten hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Junttila; Satu Korpela, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.