University of Oulu

Vanhempi-lapsisuhteen yhteys oppilaan sosiaaliseen asemaan koulussa

Saved in:
Author: Kinnunen, Anna-Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504111371
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-K. Kinnunen, 2015
Publish Date: 2015-04-13
Physical Description: 81 p.
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Salakka, Markku
Description:
Tutkimus on toteutettu tutkijan omasta mielenkiinnosta oppilaiden välisiä sosiaalisia suhteita kohtaan. Työn tavoitteena on hahmottaa oppilaiden sosiaalista asemaa koulussa ja niihin mahdollisesti vaikuttavia oppilaan kotitaustoja (perherakenne, perheen ajankäyttö ja kodin kasvatuskäytännöt). Oppilaan sosiaalista asemaa on tutkittu hänen ryhmäaseman ja ystävyyssuhteiden avulla. Kotitaustoja on selvitetty oppilaiden mielipiteillä heidän vanhem-piensa käyttämistä kasvatustyyleistä ja heidän kanssa vietetyn ajan määrästä. Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen keinoin. Aineisto on kerätty strukturoidulla kyselylomakkeella ja sosiometrisellä mittauksella yhden koulun vii-des- ja kuudesluokkalaisilta. Yhteensä tutkimuksessa on mukana 65 oppilasta viidestä eri luokasta. Analysoinnissa on käytetty vanhempi-lapsisuhteen osalta frekvenssejä, korrelaa-tiokertoimia ja parametrittomia merkitsevyystestejä. Oppilaan sosiaalisen aseman selvittä-minen on suoritettu ilman tilastolaskentaa havaintomatriiseja tulkitsemalla. Tutkimuksesta käy ilmi, että yleisesti kodeissa on käytössä ohjaavan kasvatuksen keinot, joilla pyritään opastamaan lasta oikeanlaiseen käytökseen yhdessä keskustelemalla ja tu-kemalla häntä. Lasten mielestä heidän vanhempansa viettävät heidän kanssaan yhteistä aikaa. Koska kasvatustyylit ja yhteisen ajan määrä kodeissa ei juuri vaihtele suuria eroja las-ten kotitaustan vaikutuksessa heidän sosiaaliseen asemaansa ei löydy. On kuitenkin havait-tavissa, että hieman autoritaarisemmasta kasvatusympäristöstä tulevat lapset sijoittuvat sivussaolijan asemaan ja kokevat itsensä yksinäiseksi. Yksinäisiä ja sivussaolijoita näytteessä esiintyy kohtalaisen vähän. Tutkimuksen yleistettävyys ei ole maantieteellisesti suuri, mutta hyödynnettävissä saman-kokoisen näytteen vertailussa. Koen tutkimuksella olleen hyötyä ammattitaitoni kehittymi-seen, sillä oppilaiden väliset suhteet liittyvät läheisesti opetuksen järjestämiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Kaisa Kinnunen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.