University of Oulu

Luonnon virkistyskäytön ilmeneminen 5. ja 6. luokkien biologian oppikirjoissa

Saved in:
Author: Kaltiola, Perttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504111372
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Kaltiola, 2015
Publish Date: 2015-04-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Komulainen, Jyrki
Pinola, Timo
Description:
Luonnon virkistyskäyttö perustuu jokamiehen oikeuksiin, joka tarkoittaa jokaisen oikeutta käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka on alueen haltija. Ihmisen ja luonnon välisen suhteen ajatellaan kehittyvän sitä lujemmaksi, mitä enemmän luonnossa vietetään aikaa. Siksi olisi tärkeää jo hyvin varhaisessa vaiheessa tarjota lapselle tärkeitä luontokokemuksia. Alakoulun opettajilla on hyvät mahdollisuudet kannustaa ja perehdyttää oppilaita luonnossa liikkumiseen, johon myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat. Koska koulumaailmassa oppikirjat opetusmateriaalina ovat edelleen keskeisessä asemassa, halusin selvittää, kuinka luonnon virkistyskäyttö ilmenee 5. ja 6. luokkien biologian oppikirjoissa. Tutkimustani varten analysoin yhteensä kahdeksan 5. ja 6. luokan biologian oppikirjaa neljältä eri kustantajalta. Kirjasarjat ovat nimeltään Pisara, Jäljillä, Koulun biologia ja maantieto sekä Polku. Olen toteuttanut tutkimuksen laadullisen sisällönanalyysin keinoin aineistolähtöisesti. Poimin aineistosta kaikki luonnon virkistyskäyttöön liittyvät virkkeet, joita löytyi kaiken kaikkiaan 368 kappaletta. Virkkeiden sisältöjä tulkitsemalla jaottelin ne yhdeksään pääluokkaan ja niiden alaluokkiin. Tarkastelemalla virkkeiden jakaantumista eri luokkien välille loin kokonaiskuvan siitä, millaisista eri näkökulmista luonnon virkistyskäyttö on esitetty 5. ja 6. luokkien biologian oppikirjoissa. Tutkimustulokset osoittavat, että luonnon virkistyskäyttö ilmenee 5.-6. luokkien biologian oppikirjoissa vahvasti luonnosta saatavien hyödykkeiden näkökulmasta. Kirjat painottavat, että marjastus, sienestys, kalastus ja metsästys ovat luontoharrastuksia, joita harjoitetaan niistä saatavien hyödykkeiden takia. Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyviä virkkeitä löytyi oppikirjoista yhteensä 86 kappaletta. Lisäksi oppikirjoista löytyy runsaasti ohjeistusta luonnon käyttöön. Oppikirjat keskittyvät antamaan ohjeita liittyen luonnossa liikkumiseen, sienestykseen, marjastukseen ja kalastukseen sekä retkeilyvarustuksiin. Kirjasarjat laitettuna luonnon virkistyskäyttöön liittyvien virkkeiden runsausjärjestykseen näyttää seuraavanlaiselta: Polku, Koulun biologian ja maantieto, Pisara ja Jäljillä. Tutkielman luotettavuuden lisäämiseksi olen pyrkinyt analyysivaiheessa huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Olen pyrkinyt tulkitsemaan ja jaottelemaan oppikirjojen virkkeitä johdonmukaisesti. Kouluopetuksella ja koulun välittämillä arvoilla on suuri vaikutus lapsen luontosuhteen kehittymiselle. Siksi ei ole samantekevää, millaisen kuvan oppikirjat välittävät oppilaille luonnon virkistyskäytön suhteen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Perttu Kaltiola, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.