University of Oulu

Koulun turvallisuuskulttuuri — tärkeä ja aina ajankohtainen, mutta epäkiitollinen aihe käsiteltäväksi : tapaustutkimus suuren yhtenäisperuskoulun turvallisuusvastaavan ja opettajien suhtautumisesta turvallisuuskulttuuriin

Saved in:
Author: Ahola, Severi1; Häkli, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 105
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504111376
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ahola; J. Häkli, 2015
Publish Date: 2015-04-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Vilppola, Tuomo
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia yhden suuren yhtenäisperuskoulun pelastussuunnitelman vastaavuuta suhteessa lakiin kirjattuihin sisältövaatimuksiin. Lisäksi tarkoituksena on selvittää saman tutkimukseen osallistuneen koulun turvallisuusvastaavan ja opettajien suhtautumista oman koulun turvallisuuskulttuuriin. Turvallisuuskulttuuria tarkastellaan pelastussuunnitelmaan perehtymisen, turvallisuusjohtamisen, turvallisuuskasvatuksen ja turvallisuuskulttuurin ylläpidon näkökulmista.

Tutkimuksessa on käytetty fenomenografista tutkimusotetta. Turvallisuusvastaavan ja opettajien suhtautumista, asenteita ja mielipiteitä kuvaava aineisto on kerätty sähköistä kyselylomaketta apuna käyttäen. Kyselylomake sisälsi neljätoista avointa kysymystä sekä kyllä/ei-väittämiä. Lomake lähetettiin turvallisuusvastaavan lisäksi 55 opettajalle. Opettajien vastauksia kertyi yksitoista. Tutkimusvastaukset analysoitiin käyttäen fenomenografiseen tutkimusotteeseen soveltuvaa aineistolähtöistä analyysimenetelmää. Vastauksista tehtiin tulkintoja opettajien suhtautumisesta turvallisuuskulttuuriin asteikolla positiivinen-neutraali-negatiivinen.

Tutkimustulosten mukaan tutkimukseen osallistuneen koulun pelastussuunnitelma on sisällöllisestä laadukkuudesta huolimatta enemmän linjassa säädösten kanssa, jotka on laadittu ennen uusinta pelastuslakia. Tuloksista käy myös ilmi, että opettajien suhtautuminen koulun turvallisuuskulttuuriin on pääosin positiivista ja neutraalia. Positiiviset vastaukset kuvastavat vahvaa luottamusta koulun turvallisuuteen ja turvallisuutta edistäviin toimiin. Neutraaleista vastauksista puolestaan heijastuu opettajien välinpitämättömyys ja tietämättömyys turvallisuusasioita koskien. Negatiivista suhtautumista sisältävien vastausten mukaan turvallisuuskasvatus tulisi huomioida opettajankoulutuksessa nykyistä paremmin.

Tutkimuksen luotettavuuteen on pyritty kuvaamalla avoimesti ja tarkasti tutkimuksen eri vaiheet, menetelmät ja tulokset. Luotettavuutta lisää myös se, että vastaajat olivat entuudestaan tuntemattomia, eikä heitä ole voitu johdatella vastaamaan tietyllä tavalla. Tutkimustulosten todenmukaisuutta ajatellen sekä koululle että kaikille vastaajille on taattu täysi anonymiteetti. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole perinteisesti ajateltuna yleistettävän tiedon luominen koulujen turvallisuuskulttuurista. Tutkimustuloksilla voi olla sosiokulttuurisesti laajempaa merkitystä, koska koululaitoksissa useiden lakien ja asetusten määrittämä turvallisuus on opetuksen järjestämisessä kaiken lähtökohta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Severi Ahola; Jussi Häkli, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.