University of Oulu

Säärihaavapotilaan hoitoon sitoutuminen : integroitu systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Leiviskä, Sirkku1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504161391
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Leiviskä, 2014
Publish Date: 2015-04-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyngäs, Helvi
Reviewer: Kyngäs, Helvi
Kaakinen, Pirjo
Description:

Tiivistelmä

Tämän integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata, miten säärihaavapotilaat sitoutuvat hoitoon, ja niitä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä hoitoon sitoutumiseen. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli analysoida ja tulkita tutkimusten tuloksia, arvioida sen olemassa olevan tiedon tasoa, joka koskee säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumista, arvioida niitä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä hoitoon sitoutumiseen, sekä antaa suuntaa tulevalle tutkimukselle.

Integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin järjestelmällisesti Medline (ovid)-, Cinahl-, Cochrane database of systematic reviews (ovid)- ja Medic-tietokannoista sekä manuaalisesti vuosilta 2005–2013. Manuaalinen haku suoritettiin valitsemalla Web of Science -tietokannasta kymmenen ensimmäistä impact factor -arvon mukaisessa järjestyksessä olevaa kansainvälistä hoitotieteellistä julkaisua. Lisäksi mukaan valittiin kaksi kansallista hoitotieteellistä julkaisua, jotka kuuluivat kansallisen Julkaisufoorumi-luokituksen saaneisiin tieteellisiin lehtiin. Tutkimukseen valittujen alkuperäistutkimusten laatua arvioitiin mukailemalla laadullisia ja määrällisiä Joanna Briggs -instituutin laatimia kriittisen arvioinnin tarkistuslistoja. Analysoitavaksi aineistoksi muodostui 14 alkuperäisartikkelia. Laadullinen aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti teemoittelemalla ja määrällisen aineiston tulokset taulukoitiin ja analysoitiin ja tutkimustulokset kuvattiin.

Kirjallisuuskatsaus antaa kuvan siitä, miten säärihaavapotilaat sitoutuvat hoitoon, ja niistä tekijöistä, jotka ovat yhteydessä hoitoon sitoutumiseen. Säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumiseen yhteydessä olevia potilaslähtöisiä tekijöitä olivat aikaisemmat kokemukset, hoito-ohjeiden noudattaminen, käyttäytyminen, luottamus hoitajaan ja itsenäisyys. Hoitohenkilökunnasta lähteviä tekijöitä olivat rohkaisumallit, hoidon haasteet ja tieto. Tämän integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksia voidaan hyödyntää säärihaavoja hoitavissa yksiköissä, alan koulutuksessa sekä tuettaessa säärihaavapotilaita hoitoon sitoutumisessa.

Adherence of leg ulcer patients with health regimens : integrative systematic literature review

Abstract

The purpose of this integrated systematic literature review was to examine leg ulcer patient compliance and the factors associated with the patient compliance. The objective of this literature review was to analyze and interpret the earlier research results in more detail, to evaluate the quality of the existing knowledge concerning leg ulcer patients compliance and the factors associated with the patient compliance and to give suggestions for future research.

The integrated systematic literature research was conducted systematically within the Medline (ovid), Cinahl, Cochrane database of systematic reviews (ovid) and Medic databases as well as manually from the years 2005–2013. The Web of Science database was searched manually by choosing the first ten international nursing science journals, which were ranked by the highest impact factor. In addition, two nationally published nursing science journals with Julkaisufoorumi-rankings were selected. The quality of the chosen journals was evaluated in accordance with the qualitative and quantitative critical appraisal checklists compiled by the Joanna Briggs Institute. Fourteen original journals formed the research data for analysis. Qualitative data was analyzed by thematic classification and the quantitative data was tabulated and analyzed by describing the research results.

Integrated systematic literature review provides a picture of the leg ulcer patient compliance and of the factors associated with the patient compliance. These associated factors included patient-related factors such as previous experiences, treatment compliance, behavior, confidence in the nurse and independence. Factors related to nursing staff were encouragement models, therapy challenges and knowledge. The findings of this integrated systematic literature review can be used in units that provide therapy to leg ulcer patients’ as well as in health care education and in supporting leg ulcer patient compliance to therapy.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sirkku Leiviskä, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.