University of Oulu

Dynamic functional end-to-end testing in the case of SAP e-commerce

Saved in:
Author: Niemelä, Petri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504171406
Language: English
Published: Oulu : P. Niemelä, 2014
Publish Date: 2015-04-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Riekki, Jukka
Reviewer: Riekki, Jukka
Rautiainen, Mika
Description:

Abstract

Software testing is an important part of software development projects. As the role of information technology (IT) becomes bigger and bigger in our everyday activities, it is clear that business operations and human well-being are dependent on information systems. To efficiently operate and run a business, companies reflect their processes to IT systems. A business process can cover many different organizational units, both in real life and in the IT system. Organizational units can have their own separate IT system modules implemented, and data flows from module to module via interfaces. To ensure the correct functionality of the business process, end-to-end testing of the complete process across the IT systems is required.

With the advancement of technology, it has been a trend to replace human work with machines. Same applies to software testing, where repetitive testing tasks and otherwise manually unfeasible test activities are automated to be run by a machine. To achieve this, a test automation tool needs to be able to simulate real usage in the system under test. As systems consist of multiple modules and technologies, it is a challenge for the test tool to support such a technical variety. In many companies, such a heterogeneous system landscape includes software implemented by SAP AG, one of the world’s largest software manufacturers.

This work presents an end-to-end business process test automation library for an SAP e-commerce environment. The test library enables to extend the normal test automation of a web shop to cover the back-end processing of the SAP system as well. This is achieved by building a test library on top of SAP’s communication methods. The test library is driven from a common keyword-driven test automation framework, Robot Framework. In this work, the related research and technologies for the implementation are discussed and presented. The design is demonstrated, and the implementation process is described in detail. Other known approaches to SAP test automation are introduced, and when compared, no other similar test tools were found available with such ease of operational deployment. Test results and live project usage of the test library show that the library works as expected. The performance is also promising, not having a noticeable impact on the total test execution duration. There are a lot of future development possibilities to further extend the usage of the test library in SAP test automation.

Tiivistelmä

Ohjelmistotestaus on tärkeä osa ohjelmistokehitysprojekteja. Tietotekniikan roolin kasvaessa päivittäisessä asioinnissa on selvää, että liiketoiminta sekä ihmisten hyvinvointi ovat riippuvaisia informaatiojärjestelmistä. Yritykset heijastavat liiketoimintaprosessinsa tietojärjestelmiin tehostaakseen liiketoiminnan harjoittamista. Yksi liiketoimintaprosessi voi kulkea usean eri organisaatioyksikön läpi, sekä tosielämässä että IT-järjestelmässä. Organisaatioyksiköillä voi olla erilliset IT-järjestelmämoduulit toteutettuina, ja tieto välittyy moduulien välillä rajapintojen kautta. Liiketoimintaprosessi on testattava päästä päähän koko informaatiojärjestelmässä oikean toiminnallisuuden varmistamiseksi.

Tekniikan kehittyessä suuntauksena on ollut ihmistyön korvaaminen koneilla. Sama pätee myös ohjelmistotestaukseen, jossa toistuvat testaustehtävät sekä muutoin manuaalisesti toteuttamiskelvottomat testausaktiviteetit automatisoidaan koneella suoritettavaksi. Tämän saavuttamiseksi testiautomaatiotyökalun on pystyttävä simuloimaan oikeaa käyttöä testattavassa järjestelmässä. Järjestelmät koostuvat useista moduuleista sekä teknologioista, joten on haaste saada testiautomaatiotyökalut tukemaan järjestelmien teknistä vaihtelevuutta. Monissa yrityksissä teknisesti heterogeeninen järjestelmäympäristö sisältää ohjelmistoa, jonka toimittaja on SAP AG, yksi maailman suurimmista ohjelmistovalmistajista.

Tämä työ esittelee liiketoimintaprosessien päästä päähän testaukseen suunnatun testiautomaatiokirjaston SAP:n verkkokauppaympäristöille. Testiautomaatiokirjasto mahdollistaa normaalin verkkokaupan testiautomaation kattavuuden ylettymään myös SAP:n taustajärjestelmään. Tämä saavutetaan kehittämällä testikirjasto SAP:n kommunikaatiomenetelmiin perustuen. Testiautomaatiokirjastoa suoritetaan avainsanaohjautuvalla Robot Framework -testiautomaatiokehyksellä. Tässä työssä esitellään aiheeseen liittyvää tutkimusta sekä teknologiaa. Testiautomaatiokirjaston suunnittelu esitellään, sekä toteutus kuvataan yksityiskohtaisesti. Muita tunnettuja lähestymistapoja SAP:n testiautomaatioon esitellään. Kirjallisuuskatsauksessa ei löydetty vastaavaa ratkaisua, joka olisi yhtä vähäisellä vaivalla saatu operatiiviseen käyttöön. Testitulokset ja tuotannollinen projektikäyttö osoittavat, että testiautomaatiokirjasto toimii kuten odotettu. Suorituskyky on myös lupaava, eikä automaatiotestien kokonaiskestoon nähty merkittävää hidastusta. Testiautomaatiokirjastolle on paljon tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia, joilla kirjaston käyttöä SAP:n testiautomaatiossa voidaan laajentaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Petri Niemelä, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.