University of Oulu

Usability test design for a NFC-based seamless learning tool

Saved in:
Author: Kilpeläinen, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Information Networks
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504171408
Language: English
Published: Oulu : R. Kilpeläinen, 2014
Publish Date: 2015-04-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Riekki, Jukka
Reviewer: Riekki, Jukka
Rautiainen, Mika
Description:

Abstract

As mobile technologies and social media are being integrated more and more to current educational practices, the notion of seamless learning has become important. Seamless learning enables learning across different contexts whenever the students are stimulated to learn. The main motivation behind seamless learning is to encourage the students to switch from one learning context into another easily with the help of a personal device as a mediator. In the most common case this device is a smartphone.

One challenge for wider seamless learning adoption is the lack of efficient tools with which teachers could create educational content that is more suitable for seamless learning. To address this challenge, the Interactive Spaces research group at the University of Oulu is implementing an editing tool, called NFC-ACT, with which teachers can create NFC based educational games and exercises for the students. Near Field Communication (NFC) is a short range wireless communication technology in which the devices initiate communication automatically once they are in close proximity. NFC is most commonly used in mobile phones. Thus NFC is a suitable technology for seamless learning applications.

In order to test the usability, usefulness and efficiency of NFC-ACT, this thesis presents a detailed usability testing plan for NFC-ACT. With thorough usability testing with teachers as test participants, the most critical usability issues with NFC-ACT can be revealed. In addition, the aim of the usability testing is to study the need for such editing tools.

This thesis consists of two parts. The first part is a comprehensive literature review about usability and seamless learning research. Then, the second part presents the current state of the application and goes through in detail the usability testing plan for NFC-ACT. Based on the literature review, the selected methodology for usability testing is an adapted combination of cooperative usability testing and SUXES method. In addition, the testing plan is constructed in a way that it takes into account the results from previously held usability demo sessions that already shed some light on the most critical usability issues with NFC-ACT. The resulted usability testing plan will be put into use once the implementation for NFC-ACT is ready.

Tiivistelmä

Mobiiliteknologiat ja sosiaalinen media ovat integroitumassa yhä enemmän valitseviin opetuskäytäntöihin, minkä myötä saumaton oppiminen on noussut tärkeäksi käsitteeksi. Saumaton oppiminen mahdollistaa oppimisen eri konteksteissa milloin tahansa silloin kun oppilaat ovat stimuloituneita oppimaan. Päämotivaatio saumattoman oppimisen takana on kannustaa oppilaita vaihtamaan oppimiskontekstista toiseen mahdollisimman joustavasti käyttäen hyväksi eri laitteita. Tätä nykyä yleisin tällainen vaihdot mahdollistava laite on älypuhelin.

Eräs haaste laajemmalle saumattoman oppimisen omaksumiselle on tehokkaiden työkalujen puute, joiden avulla opettajat voisivat tehdä paremmin saumattomaan oppimiseen soveltuvaa opetusmateriaalia. Oulun yliopiston Interactive Spaces -tutkimusryhmä onkin kehittämässä tähän tarpeeseen editointityökalua nimeltään NFC- ACT, jonka avulla opettajat voivat luoda NFC-pohjasia pelejä ja tehtäviä oppilaille. NFC (Near Field Communication) on lyhyen kantomatkan langaton kommunikointiteknologia, missä laitteet muodostavat automaattisesti yhteyden heti kun ne ovat lähellä toisiaan. Koska NFC:tä käytetään yleisesti matkapuhelimissa, on se sopiva teknologia saumattomaan oppimiseen.

Tämä diplomityö esittelee yksityiskohtaisen käytettävyystestaussuunnitelman NFC-ACT:lle, jotta sen käytettävyyttä, hyödyllisyyttä ja tehokkuutta voitaisiin testata. Perusteellisella käytettävyystestauksella opettajien toimiessa testikäyttäjinä työkalun kriittisimmät käytettävyysongelmat voidaan paikallistaa. Lisäksi käytettävyystestauksen tavoitteena on tutkia millainen tarve tällaisille editointi-työkaluille on.

Tämä työ koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on kattava selostus käytettävyyteen ja saumattomaan oppimiseen liittyvästä tutkimuksesta. Toinen osa esittelee työkalun nykyisen tilan sekä käy läpi yksityiskohtaisesti käytettävyystestaussuunnitelman. Ensimmäisen osan kirjallisen katsauksen pohjalta käytettävyystestauksen metodiksi muodostui kombinaatio, joka yhdistelee yhteistyökäytettävyystestausta ja SUXES-menetelmiä. Lisäksi testaussuunnitelma ottaa huomioon tulokset NFC-ACT:lle aiemmin järjestetyistä käytettävyysdemoista, jotka jo osaltaan antoivat suuntaa työkalun kriittisimmistä käytettävyysongelmista. Esitelty käytettävyystestaussuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön heti, kun NFC-ACT:n toteutus on valmis.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Kilpeläinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.