University of Oulu

UBI-Collage : technologically mediated co-located social image sharing at third places

Saved in:
Author: Wijethilake, Tharanga1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201504171411
Language: English
Published: Oulu : T. Wijethilake, 2014
Publish Date: 2015-04-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ojala, Timo
Reviewer: Ojala, Timo
Kukka, Hannu
Description:

Abstract

The notion of being connected all the time and everywhere has been a primary goal of the deployment of ubiquitous computing technologies such as wireless networks in urban areas. This has endangered traditional third places and disrupted conventional human relationships, leading to social scientists referring to modern technologically mediated cities as “lonely places”. While it may be impossible to recreate the traditional third places, it is feasible to utilize ICT as a mediator for social interaction.

This thesis introduces the UBI-Collage system for mediating co-located social image sharing for the purpose of establishing a third place with a community of users. The design of the system was based on a detailed study of contemporary trends in image sharing practices, in particular among younger generations. Two incremental prototypes of the system were implemented that coupled a large situated display and personal mobile devices into a user interface providing public and private views into the photo gallery. The prototypes were evaluated in form of controlled user tests conducted in a laboratory environment with 21 and 19 participants, respectively. They used the system for 30–45 minutes and then provided feedback on questionnaire statements focusing on three themes: entertainment value, the facilitation of socialising, and contribution towards an effective third place.

The results of the user tests indicated that the participants generally accepted image sharing as an entertaining social activity. However, the evidence on the facilitation of socializing and contribution towards an effective third place was much less conclusive. This is at least partly due to the controlled experiment conducted in a laboratory environment that is hardly an ideal setting for establishing a third place. The user tests also revealed that user experience depended heavily on the interaction design of the system.

Tiivistelmä

Aina ja kaikkialla saavutettavissa oleminen on yksi urbaaneille alueilla käytettäville jokapaikan tietotekniikan teknonologioille kuten langattomille verkoille asetetuista tavoitteista. Tämä on johtanut perinteisten ns. kolmansien paikkojen vähenemiseen ja häirinnyt ihmisten välisiä tavanomaisia sosoaalisia suhteita, jonka vuoksi sosiaalitieteilijät viittaavatkin moderneihin teknologiakaupunkeihin "yksinäisinä paikkoina". Vaikka perinteisten kolmansien paikkojen uudelleen synnyttäminen onkin lienee mahdotonta, niin ICT-teknologioita voidaan hyödyntää sosiaalisen vuorovaikutuksen parantamisessa.

Tässä diplomityössä tehtiin UBI-Collage -järjestelmä, jonka avulla samassa paikassa olevassa ihmiset voivat jakaa keskenään valokuvia. Tämän sosiaalisen vuorovaikutuksen tavoitteena on tukea kolmannen paikan ja sen käyttäjäyhteisön muodostumista. Järjestelmän suunnittelu perustui perusteelliseen kirjallisuustutkimukseen kuvien jakamisen vallitsevista trendeistä erityisesti nuorten parissa. Järjestelmästä toteutettiin kaksi prototyyppiä, joissa suuri julkinen näyttö ja henkilökohtaiset mobiililaitteet yhdistetään käyttöliittymäksi, joka tarjoaa sekä julkisen että yksityisen näkymän jaettavaan valokuvagalleriaan. Prototyypit koestettiin laboratorioympäristössä järjestetyssä kahdessa kontrolloidussa käyttäjätestissä, joissa oli 21 ja 19 osallistujaa. He käyttivät järjestelmää 30–45 minuutin ajan ja antoivat palautetta kyselylomakkeilla, joiden kysymykset keskittyivät kolmeen teemaan: viihdearvo, sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen ja järjestelmän lisäarvo kolmannen paikan muodostumiselle.

Käyttäjätestien tulosten perusteella osallistujat yleisesti hyväksyivät kuvien jakamisen viihdyttävänä sosiaalisena aktiviteettina. Löydökset sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistamisen ja kolmannen paikan muodostumisen suhteen jäivät epäselväksi. Tämä johtuu ainakin osaltaan siitä, että laboratorioympäristössä tehty kontrolloitu koe ei ole lainkaan ideaalinen asetelma kolmannen paikan muodostumiselle. Käyttäjätestit myös osoittivat sen, että käyttäjäkokemus riippui voimakkaasti järjestelmän vuorovaikutuksen suunnittelusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tharanga Wijethilake, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.