University of Oulu

Scratch-ohjelmoinnin vaikutus 6. luokan oppilaiden käsityksiin itsestä arkisten ongelmien ratkaisijana

Saved in:
Author: Niskanen, Petri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505071458
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Niskanen, 2015
Publish Date: 2015-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Sarenius, Vesa-Matti
Laru, Jari
Description:
Tutkimuksen päätarkoitus oli selvittää Scratch-ohjelmoinnin vaikutusta 6. luokan oppilaiden käsityksiin itsestä arkielämän ongelmien ratkaisijana. Tämän lisäksi tutkittiin miten oppilaat käyttävät Scratch-ympäristön ominaisuuksia, miten he ymmärtävät ohjelmallisia käsitteitä, ja miten he kokevat Scratch-ohjelmoinnin. Teoreettisesti ongelmanratkaisua voidaan lähestyä itsesäätelyn näkökulmasta, jolla tarkoitetaan tarkoituksellisesti luotuja ajatuksia, tunteita ja toimintaa, joita käytetään jaksoittaisesti henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tutkimuksessa kerättiin tietoa 6. luokan oppilaille (n = 17) järjestetyn Scratch-ohjelmointikerhon toiminnasta haastatteluin, koodianalyysillä, kvantitatiivisella mittauksella, observoinnilla ja ohjelmointitaitoa testaamalla. Siinä on piirteitä tapaustutkimuksesta. Tietoa on kerätty laadullisia ja määrällisiä menetelmiä yhdistämällä. Oppilaiden käsityksiä itsestä ongelmanratkaisijana selvitettiin kvasikokeellisesti analysoimalla vastauksia Wilcoxonin testillä. Päätulos oli, että oppilaat kokivat luottamuksensa kykyyn ratkaista arkielämän ongelmia kasvavan (z = −3,104, p = 0,002) efektikoon ollessa suuri (d = 0,97), ja he kokivat myös taipumuksen välttää arkielämän ongelmanratkaisua vähenevän (z = −2,258, p = 0,024) efektikoon ollessa keskisuuri (d = 0,63). Oppilaat olivat myös hyvin innostuneita Scratch-ohjelmoinnista, ja he käyttivät keskimäärin n. 19 % ympäristön ominaisuuksista. Ongelmanratkaisukykyä mittaavan mittarin Cronbachin alfa on 0,8, ja mittarin alkuperäisen version validiteetti on laajasti tunnustettu. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Scratch-ohjelmointi on lapsia innostavaa, se voi muokata myönteisesti heidän minäpystyvyyttään, ja sitä voidaan käyttää jopa ohjelmallisten käsitteiden ja ohjelmistojen tekoon liittyvien prosessien opettamiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Petri Niskanen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.