University of Oulu

Dinosaurusnäyttely koulun ulkopuolisena oppimisympäristönä

Saved in:
Author: Koskela, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505071465
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Koskela, 2015
Publish Date: 2015-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Sarenius, Vesa-Matti
Laru, Jari
Description:
Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) painotetaan tulevaisuuden taitojen harjoittelua ja käyttämistä niin perinteisissä kuin monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. Tämän tutkielman lähtökohtana on tutkia koulun ulkopuolisessa ympäristössä tapahtuvaa oppimista koulupäivän aikana. Tavoitteena on tarkastella sitä, miten koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä, etenkin tiedekeskusympäristöä, voidaan hyödyntää oppimisen tukena sekä millaisena oppilaat kokivat opiskelun dinosaurusnäyttelyssä. Suomi halutaan lasten ja nuorten tiedekasvatuksen kärkimaaksi vuoteen 2020 mennessä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014), joten koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen monin keinoin on ajankohtaista. Tutkimuksen kontekstina oli Lontoon luonnonhistoriallisen museon näyttely Age of The Dinosaur, joka oli esillä Oulun museo- ja tiedekeskus Luupissa taidemuseon tiloissa vuonna 2014. Tutkimuksen otanta koostui Oulun kaupungin yhdeksän eri alakoulun oppilaista, jotka olivat 5. ja 6. -luokkalaisia (N > 300). Heidät valittiin mukaan kouluista, joiden rehtori ja 5. luokkien opettajat olivat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Oppilaiden tietoja ja mielipiteitä analysoitiin kvantitatiivisesti kyselylomakkeilla kerätystä aineistosta, käyttäen faktorianalyysia sekä parametrisia menetelmiä kuten riippumattomien otosten t-testiä, parittaista t-testiä ja yksisuuntaista varianssianalyysia. Tämän tutkielman empiirinen aineisto on kerätty yhteistyössä Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen tiedekeskuspedagogiikan tutkimusyksikön kanssa. Tutkimustulosten mukaan pojat olivat tyttöjä kiinnostuneempia luonnosta ja tiesivät enemmän dinosauruksista. Luonnosta ja dinosauruksiin liittyvistä oheistuotteista tai dinosaurusten tutkimisesta vapaa-ajalla kiinnostuneet olivat myös kiinnostuneempia biologian opiskelusta ylipäätään. Näyttely ei tilannemotivaation testillä mitattuna motivoinut oppilaita tarpeeksi vaikuttaakseen tietotestissä menestymiseen. Tutkimuksessa havaittiin oppilaiden pitäneen opiskelua dinosaurusnäyttelyssä mukavampana ja helpompana kuin koulussa opiskelua. Koulussa opiskelu miellettiin kuitenkin vuorovaikutteisemmaksi kuin näyttelyssä opiskeleminen. Tulokset ovat yhteneväisiä aikaisempien samankaltaisten tutkimusten tuloksiin, joiden mukaan vuorovaikutteisuutta ja oppilaiden osallistumista opiskeluun olisi voitu hyödyntää enemmän. Tämän tutkielman tuloksia ei pyritä yleistämään, vaan ennemminkin ne antavat tietoa juuri tässä tutkimuskontekstissa toteutettuna.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Koskela, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.