University of Oulu

Kuvittele, eläydy, esitä : draamaharjoitukset kolmannen ja kuudennen vuosiluokan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan oppaissa

Saved in:
Author: Moilanen, Merja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.1 MB)
Pages: 103
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505071470
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Moilanen, 2015
Publish Date: 2015-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Heikkinen, Hannu
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan draaman osuutta ja olemusta kolmannen ja kuudennen vuosiluokan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan oppaissa. Luokanopettajakoulutuksessa draamaan työtapana tutustutaan vain vähän, ja opettajan oppaat ovat varsinkin vastavalmistuneelle luokanopettajalle oppimateriaali, johon tukeudutaan uusia ja vaihtelevia työtapoja etsittäessä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisen kuvan opettajan oppaiden draamaharjoitukset antavat draamasta ja millaisiin draamaharjoituksiin oppaissa keskitytään. Tutkimuksessa tarkastellaan draamaharjoitteiden määrää opettajan oppaissa sekä vuosiluokkakohtaisesti että kirjasarjojen välillä. Laadullisesti draamaharjoituksia luokitellaan Boltonin luoman harjoitustyyppijaottelun perusteella. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan draamaharjoituksia työtapojen kautta. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen, mutta tutkimustuloksia esitetään myös määrillisen kuvailun avulla. Tutkimus on toteutettu laadullisena sisällönanalyysina. Tutkimusaineistona on ollut kolme kolmannen vuosiluokan ja kolme kuudennen vuosiluokan opettajan opasta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että draamaharjoitteiden määrä opettajan oppaissa on noin kymmenen prosenttia kaikista harjoituksista. Draamaharjoitteita on kolmannen vuosiluokan opettajan oppaissa määrällisesti jonkin verran enemmän kuin kuudennen vuosiluokan oppaissa. Draamaharjoitustyypeistä painottuvat tyypin A -harjoitteet eli lyhytkestoiset, tiettyyn päämäärään tähtäävät tehtävät. Vahva edustus on myös tyypin C -tehtävillä, eli teatterin tekemiseen perustuvilla harjoitteilla. Sekä kolmannen että kuudennen vuosiluokan opettajan oppaat sisältävät runsaasti tyypin C, teatteri, harjoitteita. Molempien vuosiluokkien oppaiden yksi keskeinen työtapa on kohtauksen tai näytelmän harjoitteleminen tai esittäminen. Työtapojen osalta kolmannen vuosiluokan opettajan oppaissa korostuvat kuudennen luokan oppaita enemmän eläytyminen, mielikuvituksen käyttöön perustuvat tehtävät sekä kirjoittaminen. Myös pelien ja leikkien sekä fyysisten tehtävien osuus on näissä oppaissa suurempi. Kuudennen vuosiluokan oppaissa nousee esiin kolmannen luokan oppaita vahvemmin improvisaatio. Tutkimuksen tulokset tuovat lisätietoa opettajan oppaiden draamaharjoituksista ja työtavoista. Koska uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostavat draaman asemaa osana äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta, antaa tutkielma mahdollisuuden tarkastella olemassa olevia opettajan oppaita kriittisesti draamaharjoitteiden määrän ja laadun suhteen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Merja Moilanen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.