University of Oulu

Viittomakielen ja tukiviittomien opetus varhaiserityisopettajien, puheterapeuttien, sosionomien ja lähihoitajien koulutuksissa

Saved in:
Author: Granö, Päivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505071473
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Granö, 2015
Publish Date: 2015-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vilppola, Tuomo
Reviewer: Vilppola, Tuomo
Louhela, Virpi
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon viittomakieltä tai tukiviittomia opetetaan varhaiserityisopettajien, puheterapeuttien, sosionomien ja lähihoitajien koulutuksissa. Nämä koulutuspaikat valikoituivat tutkimuksen kohteeksi, koska kyseiset ammattilaiset työskentelevät varhaiskasvatuksen parissa. Toisena mielenkiinnon kohteena oli, että kuka viittomakieltä tai tukiviittomia opettaa. Lisäksi tutkimus selvitti, kuinka tärkeänä viittomakielen tai tukiviittomien opetusta pidetään yllämainituissa koulutuksissa. Tutkimus sisälsi kolme tutkimuskysymystä, joiden tarkoituksena oli selvittää, että opetetaanko varhaiserityisopettajien, puheterapeuttien, sosionomien ja lähihoitajien koulutuksissa viittomakieltä tai tukiviittomia pakollisina opintoina vai onko opetusta tarjolla vapaasti valittavissa opinnoissa. Lisäksi selvitettiin, kuinka pitkä kokemus kouluttajalla on viittomakielen tai tukiviittomien opettamisesta ja millainen koulutus hänellä on sekä opetetaanko koulutuksissa viittomakieltä tai tukiviittomia riittävästi ja miksi sen opettaminen koetaan tärkeäksi? Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, joka tarkastelee varhaiserityisopettajien, puheterapeuttien, sosionomien ja lähihoitajien koulutusten tarjoamaa viittomakielen tai tukiviittomien opetusta. Tutkimuksen aineisto koostuu internetistä löydettyjen opetussuunnitelmien tarkastelusta ja koulutuspaikkojen opinto-ohjaajille lähetetyistä sähköisten kyselylomakkeiden vastauksista. Tutkimuksen aineisto on analysoitu aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyväksikäyttäen. Teoreettinen viitekehys käsittelee kielen kehitystä, kielen kehityksellisiä häiriöitä, kommunikoinnin eri muotoja sekä erityistä tukea varhaiskasvatuksessa. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa pitää sisällään erityistä tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatuksen, varhaiskasvatusympäristön, kuntoutussuunnitelman sekä moniammatillisen yhteistyön. Oikeanlaisella tuella on merkittävä vaikutus lapsen senhetkiseen kehitykseen ja kasvuun. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen monipuolisilla kielenkäyttötavoilla on osa varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Kasvattajalla on tässä suuri vastuu, sillä kielellisen ympäristön tulee olla lämminhenkinen ja lasta arvostava vuorovaikutuksellinen ympäristö. Tällöin lapsi rohkaistuu käyttämään kieltä, vaikka vuorovaikutuksessa on vaikeuksia. Varhaiskasvatus luo erityistä tukea tarvitsevalle lapselle elämän suuntaviivoja oppimiselle, työlle ja koko elämänhallinnalle. Tutkimuksen tulokset antavat kuvan siitä, kuinka vähän viittomakielen tai tukiviittomien opetusta tarjotaan varhaiserityisopettajien, puheterapeuttien, sosionomien ja lähihoitajien koulutuksissa. Opetuksen määrä on pääsääntöisesti vain muutamia tunteja, eli opiskelijat perehtyvät aiheeseen vain pintapuolisesti. Muutamassa koulutuspaikassa opetusta on yksi opintopiste tai enemmän. Pääasiallisesti koulutuspaikoissa opetetaan tukiviittomia, ja niitä opetetaan osana jotain muuta opintokokonaisuutta, kuten vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät. Opetusta antavien kouluttajien koulutustaustat ovat hyvin erilaisia ja heillä on opetuskokemusta puolesta vuodesta yli 20 vuoteen. Kouluttajien taidot opettaa viittomakieltä tai tukiviittomia vaihtelevat. Osa on opiskellut muutamia kursseja opintojensa aikana tai vapaaehtoisesti esimerkiksi kansalaisopiston kursseilla, osa on oppinut tukiviittomia työnsä ohessa. Tuloksista kävi myös ilmi, että koulutuspaikoissa on huomioitu viittomakielen tai tukiviittomien opetuksen vähäisyys ja tärkeys ja sitä haluttaisiin koulutuksissa lisätä, vaikkakin opetuksen lisäämistä opetussuunnitelmaan pidettiin hankalana. Opetusta siirretään osin työssäoppimisjaksoille, mikä vähensi niiden opetuksen määrää koulutuksissa. Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi tutkija on pyrkinyt kuvaamaan tutkimusprosessin tarkasti ja kriittisesti arvioiden. Lisäksi kyselylomakkeen täyttäminen oli vapaaehtoista. Tutkimustulokset kuvaavat vain tutkimusjoukon käsityksiä, joten tuloksia ei voida yleistää. Tutkimus ei ole täysin toistettavissa, koska tutkimus on tapaustutkimus. Täten tutkimustulokset ovat ainutkertaisia. Tutkimustuloksiin vaikuttaa osallistujien antamien vastausten painotukset, sillä he ovat saattaneet painottaa joitakin asioita ja jättää mainitsematta jotakin oleellista. Lisäksi tutkimustuloksiin ja tulosten tulkintaan vaikuttaa tutkijan aiempi ammatti viittomakielen tulkkina sekä käsitykset asiasta.
see all

The study aimed at finding out to what extent sign language and sign supported speech is taught in the training of early special education teachers, speech therapists, social work professionals and practical nurses. Their training programmes were chosen as subjects of the study, as these professionals are working in the sphere of early childhood education. Another interest was to find out who teaches sign language or sign supported speech. The study also looked into how important the teaching of sign language or sign supported speech was considered to be in these training programmes. The study included three research questions to find out if sign language or sign supported speech was taught in the training of early special education teachers, speech therapists, social work professionals and practical nurses as a compulsory study unit or if it was available as one of the optional study units. It was also studied how long the educator’s experience was in teaching sign language or sign supported speech, what kind of education he or she had, whether or not the training programmes included a sufficient amount of teaching in sign language or sign supported speech, and why teaching it was considered important. The study is a qualitative case study on sign language and sign supported speech teaching offered in the training of early special education teachers, speech therapists, social work professionals and practical nurses. The research data consists of an inspection of curricula found on the internet and responses to an electronic questionnaire received from study advisors in the training organisations. The research data was subjected to a data-driven content analysis. The theoretical frame of reference deals with language development, developmental language disorders, different forms of communication and special support in early childhood education. Special support in early childhood education involves the early education of a child needing special support, the early childhood education environment, the rehabilitation plan and multiprofessional cooperation. The right kind of support has a significant influence on the child’s development and growth at that time. Supporting the development of language and speech using a variety of ways to apply language is a daily activity in early childhood education. The educator has a high degree of responsibility here, as the language environment needs to be a warm-hearted, interactive environment in which the child is shown appreciation. In this way the child is encouraged to use language, even if there are difficulties in interaction. Early childhood education provides a child with special support needs with vital guidelines for learning, work and coping as a whole. The results show how little teaching in sign language or sign supported speech is available in the education of early special education teachers, speech therapists, social work professionals and practical nurses. Teaching is mainly restricted to a few hours, so the students are familiarized with the topic only superficially. In a few training programmes the teaching amounts to one ECTS credit or more. The programmes usually teach sign supported speech, and it is taught as part of another study unit, such as alternative communication methods. The educational backgrounds of the teachers are highly different, and they have a teaching experience ranging from half a year to more than 20 years. The educators’ skills in teaching sign language and sign supported speech vary. Some of them have taken a few courses when they were pursuing their studies or on a voluntary basis in an adult education centre, while others have learnt some sign supported speech when at work. The results also show that the training institutions have taken note of the small amount and importance of teaching sign language and sign supported speech, and there is a desire to add to its share, although they consider it not to be very easy to add teaching hours to the curriculum. Some of the teaching is being moved to periods of on-the-job learning, thus reducing the amount of teaching during the actual training programme. To add to the reliability of the study, the author has tried to describe the research process accurately and with a critical eye. The questionnaire was filled in on a voluntary basis. The results only reflect the conceptions of the researched sample and therefore cannot be generalized. The study is not fully repeatable, as it was a case study. The results are therefore unique. The research results are influenced by the relative weights set by the respondents on their responses, as they may have focused on certain things and leave something essential unmentioned. The research results and their interpretation are also influenced by the author’s previous profession as a sign language interpreter and her own conceptions of the matter in question.
see all

Subjects:
Copyright information: © Päivi Granö, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.