University of Oulu

Kylä ja kulttuuri : paikalliset tapahtumat osana kylätoimintaa Pudasjärven Livon kylässä

Saved in:
Author: Kojo, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 108
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505121507
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kojo, 2015
Publish Date: 2015-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saarinen, Jarkko
Muilu, Toivo
Reviewer: Saarinen, Jarkko
Muilu, Toivo
Description:
Kylätoiminnalla on merkittävä rooli Suomen maaseudulla tapahtuvassa paikallisessa kehittämisessä. Tämä tutkielma tarkastelee paikallisten tapahtumien merkitystä kylätoiminnalle sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden teorioiden kautta. Tutkimuskohteena on Pohjois-Pohjanmaalla Pudasjärven kaupunkiin kuuluva Livon kylä, jonka kylätoiminta on palkittu maakunnallisessa ja valtakunnallisessa kyläkilpailussa. Kylätapahtumien osuutta kylien elinvoimaisuuden säilyttämisessä on tutkittu vielä melko vähän, joten koen tutkimusaiheeni olevan ajankohtainen. Tutkimuksessani käytetty aineisto on pääosin kvalitatiivinen, mutta tutkielmassa on käytetty myös kvantitatiivisia menetelmiä. Aineisto koostuu Livon kylällä vakituisesti asuville, entisille asukkaille sekä muille kesävieraille suunnatusta standardoidusta kyselystä ja kyläyhdistys Livokas ry:n laatimista kilpailuhakemuksista Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2013 ja Vuoden kylä 2014 -kilpailuihin. Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Aineisto teemoiteltiin tutkielman kannalta merkittävien teemojen mukaan. Tulokset on esitetty tämän teemoittelun pohjalta. Livon kylällä järjestetään tapahtumia säännöllisesti ympäri vuoden. Tapahtumat koetaan tärkeäksi ja niiden sisältöihin ja toteuttamiseen ollaan tyytyväisiä. Kyläsuunnitelmassa kulttuuritapahtumat on kirjattu tärkeäksi tekijäksi syrjäkylän säilymisessä virkeänä ja elinvoimaisena. Kulttuuritapahtumat vaikuttavat kylätoimintaan yhteisöllisyyden ja kylähengen vahvistajina, jotka puolestaan sitouttavat kylän yhteiseen kehittämiseen. Kyselyn perusteella tapahtumilla on kylällä ympärivuotisesti asuville erityisesti virkistäytymismerkitys sekä rooli yhteisen toiminnan ylläpitämisessä. Entisille asukkaille ja muualta kotoisin oleville vierailijoille kylätapahtumat toimivat paikkana juurien kokemiseen ja yhteydenpitoon sukulaisiin. Kylätapahtumilla on myös matkailullisia mahdollisuuksia. Maaseudulla kohdataan 2010-luvulla monia haasteita väestön ikääntymisestä elinkeinojen heikentymiseen. Kylätoiminnan kehittäminen liittyykin läheisesti yhteiskunnallisesti ajankohtaiseen kysymykseen siitä, onko koko Suomi pidettävä asutettuna. Aktiivinen kylätoiminta on kylien kehittymisen elinehto, eikä se voi toteutua ilman yhteisön osallistumista. Tämän vuoksi yhteisöllisyyttä ylläpitävien toimintojen merkitystä ei voi vähätellä. Kylätapahtumat ovat hyvä esimerkki tällaisesta yhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luottamusta vahvistavasta toiminnasta ja niiden potentiaali maaseudun kehittämisessä tulisi jatkossa ottaa huomioon myös maakunnallisissa ja alueellisissa ohjelmissa ja strategioissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kojo, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.