University of Oulu

Tarinat huonekalujen taustalla : kestävä muotoilu ja arvojen merkitykset työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta Nikari Oy:n toiminnassa

Saved in:
Author: Leskelä, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505141518
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Leskelä, 2015
Publish Date: 2015-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Description:
Tässä tutkielmassa tutkittiin kestävää muotoilua ja arvojen merkityksiä puumuotoiluyritys Nikari Oy:n huonekaluissa ja toiminnassa työntekijöiden sekä asiakkaiden näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää millaisia arvoja Nikarin huonekaluihin ja toimintaan liitetään sekä miten kestävä kehitys ja kestävä muotoilu määritellään. Tutkielmassa painotettiin kestävää kehitystä, sillä siihen liittyy ajankohtaisia ja merkityksellisiä arvoja tutkimuskohteen, muotoilun sekä kulttuuriantropologian näkökulmasta. Tutkielmassa käytettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä, ja tutkimusaineisto koostui teemahaastatteluista sekä kuluttajakyselystä. Tutkielmaa varten haastateltiin Nikarin työntekijöitä ja kuluttajakysely toteutettiin Nikarin asiakkaille internetissä Webropol-kyselynä. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen, mutta lisäksi kuluttajakyselystä nostettiin esiin tutkielman kannalta merkittäviä määrällisiä tuloksia. Tutkielmaan liittyi myös osallistuvan havainnoinnin menetelmä, sillä tutkielman tekijä on aiemmin kulttuuriantropologian työharjoittelun aikana osallistunut tutkimuskohteen toimintaan. Tutkimustulosten pohjalta Nikarin muotoiluun ja toimintaan liitettiin arvoista erityisesti laatu, toimivuus, esteettisyys, suomalaisuus ja ekologisuus niin yrityksen edustajien kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Tutkimusaineiston mukaan Nikari brändinä edusti laatua, ja brändin sekä arvojen luomiseen liittyen tuotteiden taustatarinat nousivat merkityksellisiksi. Tutkimustulosten sekä antropologisen määritelmän mukaan arvojen voidaan ajatella syntyvän ihmisten, asioiden ja esineiden välisen vuorovaikutuksen kautta. Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että huonekaluihin liitetään vaihtoarvon lisäksi myös monenlaisia sosiaalisia arvoja. Nikarin toiminnassa korostuivat haastatteluaineiston mukaan kestävä kehitys sekä vastuullinen ja ihmislähtöinen toiminta. Ekologisuus näyttäytyi Nikarilla ihmisen ja ympäristön vastavuoroisuutena. Lisäksi ekologisuus yhdistettiin puumateriaaliin, työtapoihin, pakkauksiin ja kuljetuksiin. Kestävän muotoilun haasteiksi haastatteluaineiston pohjalta nousivat ympäristösertifiointien soveltaminen paikallisiin olosuhteisiin sekä ekologisuuden viestittäminen kuluttajille. Ekologisuuden asettamien haasteiden lisäksi haasteiksi koettiin yrityksen edustajien näkökulmasta kansainvälistyminen ja yrityksen kasvumahdollisuudet. Asiakkaat puolestaan toivoivat kehitystä Nikarin tuotteiden jakeluun sekä näkyvyyden lisäämiseen markkinoilla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Leskelä, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.