University of Oulu

Voicepilates-kurssin vaikutus opettajien äänenlaatuun ja -tuottoon

Saved in:
Author: Ruokamo, Betty1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505141520
Language: Finnish
Published: Oulu : B. Ruokamo, 2015
Publish Date: 2015-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paavola-Ruotsalainen, Leila
Reviewer: Lehtihalmes, Matti
Paavola-Ruotsalainen, Leila
Description:
Opettajien ääniongelmat ovat varsin yleisiä. Opettajien koulutukseen ei kuulu äänenkäytön ohjausta, joka olisi tarpeellinen ongelmien ehkäisemiseksi. VoicePilates on laulunopettaja ja äänenkäytön kouluttaja Katri-Liis Vainion kehittämä, erityisesti opettajille suositeltu äänenharjoitusmenetelmä. Harjoittelun tavoitteena on kantavampi, rikkaammin soiva ääni ja helpompi äänentuotto. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella VoicePilates-kurssin vaikutusta opettajien äänenlaatuun ja -tuottoon. Tutkimukseen osallistui 9 HAAGA-HELIAn Porvoon yksikön opettajaa, joista 8 oli naisia ja yksi mies. Opettajat olivat iältään 40–64-vuotiaita ja heidän opetusuransa pituudet vaihtelivat viidestä vuodesta 29 vuoteen. Tutkittavilta kerättiin ääninäytteet (äännönkestot, äänialanäyte, lukunäyte normaalilla äänen voimakkuudella ja lukunäyte voimistetulla äänellä) kolmena kertana (alkumittaus, heti kurssin jälkeinen mittaus sekä seuranta). Näytteet analysoitiin Praat-ohjelmalla. Akustisista piirteistä tarkasteltiin puheen perustaajuutta, puheen intensiteettiä, perturbaatiota, signaali-kohinasuhdetta sekä äänialan laajuutta (MPFR). Opettajat täyttivät VHI-kyselyn alkumittauksessa ja seurannassa. Lisäksi he tekivät tutkijan laatiman lyhyen kyselyn seurannan yhteydessä. Tutkijan oman kyselyn analyysi oli laadullinen. Tuloksissa näkyi paljon yksilöllistä vaihtelua. Arvojen muutokset olivat koko tutkimuksessa maltillisia. Tilastollisesti merkitseviä eroja saatiin kahdessa mittauksessa. Tilastollisesti merkitsevä tulos saatiin voimistetun äänentuoton shimmer-arvojen selkeästä laskusta alkumittauksen ja seurannan välillä. Tämä viittaisi jonkin asteiseen kehittymiseen voimistetun äänen taloudellisessa tuottamisessa. Toinen tilastollisesti merkitsevä ero saatiin desibelien laskusta alkumittauksen ja kurssin jälkeisen mittauksen välillä voimistetussa puheessa. VHI-kyselyn pisteiden keskiarvoissa tapahtui pientä nousua seurannassa. Tutkijan itse laatimassa kyselyssä tuli ilmi mielenkiintoisia seikkoja kurssilaisten ajatuksista omaa äänentuottoa ja kurssin sisältöä kohtaan. Mahdollisesti merkittävin havaittu muutos olikin koehenkilöiden asenteissa ja puhumisen sekä ääntä koskevan tiedon lisääntymisessä. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että VoicePilates-kurssilla olisi jonkin verran vaikutusta puheen akustisiin piirteisiin. Suurempi vaikutus sillä kuitenkin on osallistujien asenteisiin ja tietoihin äänestä ja sen käyttämisestä. VoicePilates on varteenotettava vaihtoehto esimerkiksi lääkinnällisen kuntoutuksen tueksi. Koska tutkielma on ensimmäinen VoicePilatesta koskeva tutkimus, tulisi aihetta tarkastella lisää.
see all

Subjects:
Copyright information: © Betty Ruokamo, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.