University of Oulu

Eriyttämisen keinoja lukemaan opettamisessa : luokanopettajien kokemuksia

Saved in:
Author: Säily, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505141522
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Säily, 2015
Publish Date: 2015-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Kairaluoma, Leila
Description:
Lukutaidolla on suuri merkitys oppilaan oppimiseen sekä yhteiskunnassa toimeen tulemiseen. Lukutaito on sekä oppimisen väline että oppimisen kohde. Jotta motivaatio lukemiseen säilyisi ja lukutaito kehittyisi, ovat myönteiset kokemukset lukemisesta tärkeitä. Oppilaiden lukemisen taso voi vaihdella suuresti oppilaiden välillä koulun alkaessa. Vaihtelevan lukemisen tason sekä oppilaiden yksilöllisten oppimistapojen vuoksi lukemaan opettamisen eriyttäminen on perusteltua. Eriyttämällä lukemaan opettamista oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan on mahdollista saada onnistumisen kokemuksia lukemisesta jokaiselle oppilaalle. Tämän laadullisen tutkimuksen aiheena on lukemaan opettamisen eriyttäminen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää luokanopettajien käyttämiä keinoja lukemaan opettamisen eriyttämisessä. Lisäksi tutkimus selvittää luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä lukemaan opettamisen eriyttämisestä. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1) Miten opettajat eriyttävät lukemaan ja kirjoittamaan opetusta? ja 2) Millaiseksi opettajat kokevat lukemaan ja kirjoittamaan opetuksen eriyttämisen? Tutkimukseen osallistui kolme luokanopettajaa. Tutkimusaineisto kerättiin luokanopettajilta 1–2 sivun mittaisen kirjoitelman sekä teemahaastattelun avulla keväällä ja syksyllä 2014. Tutkimuksen menetelmänä on fenomenologia, joka on kiinnostunut ihmisen subjektiivisista kokemuksista. Tutkimusaineistoa analysoitiin Giorgin menetelmällä. Luokanopettajat eriyttävät lukemaan ja kirjoittamaan opettamistaan yleisillä eriyttämisen keinoilla, alaspäin eriyttämisen keinoilla, ylöspäin eriyttämisen keinoilla sekä materiaalien avulla. Yleiset eriyttämisen keinot sopivat kaikkien oppilaiden opetuksen eriyttämiseen. Alaspäin eriyttämisen keinoilla opettajat helpottavat tehtäviä heikoille lukijoille, ja ylöspäin eriyttämisen keinoilla opettajat tarjoavat haastetta taitaville lukijoille. Erilaiset opetusmateriaalit ja apuvälineet monipuolistavat opetusta sekä voivat motivoida oppilaita lukemaan. Opetuksen eriyttämiseen vaikuttavat myös oppilaantuntemus sekä oppimisympäristö. Ilman oppilaantuntemusta opettajat eivät pysty eriyttämään opetusta oppilaiden tarpeiden mukaan. Opettajat kokevat eriyttämisen tärkeäksi sekä välttämättömäksi. Lukemaan opettamisen eriyttämisessä on opettajien mielestä paljon haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Haasteina eriyttämisessä opettajat pitävät esimerkiksi ajan puutetta sekä eriyttämisen työläyttä. Kaikkien oppilaiden opetuksen eriyttäminen tuntui opettajista hankalalta. Lukemaan opettamisen eriyttäminen mahdollistaa opettajien mukaan esimerkiksi parempien oppimistulosten syntymisen sekä oppimisen ilon säilymisen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Säily, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.