University of Oulu

Utelämningar och konventioner i amatörundertexter : en jämförelse av amatörundertexter med professionella undertexter

Saved in:
Author: Kumpulainen, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Nordic Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 107
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505141528
Language: Swedish
Published: Oulu : S. Kumpulainen, 2015
Publish Date: 2015-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rossi, Paula
Reviewer: Rossi, Paula
Kosunen, Riitta
Description:
Syftet med avhandlingen är att undersöka hur mycket amatörundertextare gör utelämningar vid undertextningen och hurdana undertextningskonventioner är i bruk i amatörundertexter. Syftet är ytterligare att jämföra amatörundertexter med professionella undertexter och därigenom visa om utelämningsfrekvensen och konventionerna i amatörundertexterna skiljer sig från de som man möter i professionella undertexter. Som material står amatörundertexter och professionella undertexter till två filmer. Undertexterna av den ena är på finska och av den andra på svenska. De finska amatörundertexterna är gjorda av medlemmarna av en gemenskap för amatörundertextare DivX Finland och de svenska undertexterna av medlemmarna av gemenskapen divXsweden. Undersökningen av utelämningarna är kvantitativ och metoden är jämförelsen mellan käll- och måltexten samt jämförelsen av amatörundertexterna med de professionella undertexterna. Analysen av konventionerna är för sin del beskrivande och baserar sig starkt på litteraturen om ämnet. Jämförelsen av amatörundertexterna med de professionella är en del också i undersökningen av konventionerna. Resultaten visar att amatörundertextarna har beaktat behovet att förkorta den ursprungliga dialogen i undertexter. Amatörundertextarna har egentligen gjort mer utelämningar än den professionella undertextaren. Orsaken till det större antalet utelämningar i amatörundertexterna kan vara att det är lättare för amatörundertextarna att göra rena utelämningar i stället för att förkorta källtexten genom omformuleringar så att man inte orsakar informationsförlust. När det gäller konventionerna visar resultaten att amatörundertextarna inte har introducerat nya undertextningskonventioner. Ett undantag till detta gör dock användning av kursiveringar och teckenmängden per sekund i amatörundertexterna. På DivX Finland har amatörundertextarna bestämt sig att avstå från konventionen att göra kursiveringar på grund av att dessa inte syns på rätt sätt med alla mediaspelare. Amatörundertextarna på divXsweden har för sin del gjort kursiveringar i sina undertexter men inte konsekvent — möjligen på grund av olika sätt att tolka reglerna för hur kursiveringar bör användas eller att de ännu inte har lärt sig konventionen. I amatörundertexterna finns inga väsentliga avvikelser från professionella konventioner när det gäller antalet tecken och liggtider. Den lästid som ges till tittarna, det vill säga antalen tecken per sekund, är dock kortare än den som rekommenderas för professionella undertexter i flera undertextblock. Allt som allt verkar amatörundertextarna ändå vara medvetna om professionella konventioner och ha viljan att följa dessa. Avhandlingen är en inblick i amatörundertexter, med andra ord en fallstudie gjort på basis av två amatörundertexter. Avhandlingen ger exempel på de egenskaper som man möjligen kan vänta sig att hitta i andra amatörgjorda undertexter. Undersökning av amatörundertexter av olika gemenskaper skulle i fortsatt forskning utvidga resultaten.
see all

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon harrastelijatekstittäjät tekevät poistoja kääntäessään alkuperäistä dialogia tekstityksiksi, ja minkälaisia ruututekstikonventioita harrastelijat käyttävät. Tutkielman tarkoituksena on lisäksi verrata harrastelijatekstityksiä ammattilaisten tekemiin tekstityksiin, ja siten selvittää onko näiden välillä eroja poistojen määrässä, ja poikkeavatko harrastelijoiden noudattamat konventiot ammattilaisten ruututekstikonventioista. Tutkielman aineistona ovat harrastelijatekstitykset ja ammattilaisten tekemät tekstitykset kahteen elokuvaan. Toisen elokuvan tekstitykset ovat suomenkieliset ja toisen ruotsinkieliset. Suomalaiset tekstitykset on tehnyt harrastelijatekstittäjäyhteisö DivX Finland ja ruotsalaiset tekstitykset yhteisö divXsweden. Poistojen tutkimus on kvantitatiivinen, tutkimusmenetelminä lähde- ja kohdetekstin vertailu sekä harrastelijatekstitysten ja ammattilaisten tekemien tekstitysten vertailu. Konventioiden analyysi on puolestaan kuvaileva, ja se perustuu vahvasti aiheesta kertovaan kirjallisuuteen. Vertailu tekstitysten välillä on osa myös konventioiden tutkimista. Tutkimustulokset osoittavat, että harrastelijatekstittäjät ovat ottaneet huomioon tarpeen lyhentää alkuperäistä dialogia tekstityksissä. Harrastelijat ovat tehneet enemmän poistoja kuin ammattitekstittäjät. Harrastelijatekstittäjille saattaa olla helpompaa lyhentää lähdetekstiä tekemällä poistoja sen sijaan, että he tiivistäisivät lähdetekstiä muuntelemalla sitä muulla tavoin kadottamatta samalla informaatiosisältöä. Tämä voi olla syynä siihen, että harrastelijat ovat tehneet enemmän poistoja kuin ammattilaiset. Konventioiden osalta tulokset osoittavat, että harrastelijatekstittäjät eivät ole käyttäneet uusia ruututekstikonventioita. Poikkeus tähän ovat kuitenkin kursivointien käyttö sekä sekuntikohtaiset merkkimäärät tekstityksissä. DivX Finland -yhteisö on päättänyt olla käyttämättä kursivointeja, koska nämä eivät näy oikealla tavalla kaikissa mediasoittimissa. DivXsweden-yhteisön tekstittäjät ovat puolestaan käyttäneet kursivointeja tekstityksissään, mutta eivät johdonmukaisesti — ehkä siksi, että he ovat tulkinneet kursivointisääntöjä omalla tavallaan tai eivät ole vielä oppineet kursivointia koskevaa konventiota. Merkkimäärien ja ajastuksien osalta harrastelijatekstitykset eivät poikkea olennaisesti ammattilaisten tekemistä tekstityksistä. Lukuajat, eli toisin sanoen sekuntikohtaiset merkkimäärät, ovat kuitenkin useassa tekstitysruudussa lyhemmät kuin ajat, joita suositellaan ammattilaisten tekemille tekstityksille. Harrastelijatekstittäjät vaikuttavat kuitenkin olevan tietoisia ammattilaisten noudattamista konventioista ja haluavan noudattaa niitä. Tutkielma on silmäys harrastelijatekstityksiin — toisin sanoen tapaustutkimus, joka perustuu kahteen harrastelijatekstitykseen. Tutkielma antaa viitteitä ominaisuuksista, joita voidaan mahdollisesti löytää muistakin harrastelijatekstityksistä. Useampien erilaisten harrastelijatekstittäjäyhteisöjen tekemien tekstitysten tutkiminen laajentaisi tulevissa tutkimuksissa tämän tutkimuksen tuloksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Kumpulainen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.