University of Oulu

Opettaja-valmentajien näkemyksiä lasten jalkapallon opettamisesta ja valmentamisesta

Saved in:
Author: Kivimäki, Marko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505141535
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kivimäki, 2015
Publish Date: 2015-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia opettaja-valmentajien näkemyksiä jalkapallon opettamisesta ja valmentamisesta. Lisäksi tarkoituksena on selvittää haastateltavien näkemyksiä siitä, miten kasvatuksellisuus näkyy lasten harrastusmaailmassa jalkapallon osalta, sekä selvittää lasten jalkapallovalmentajan kasvatusroolia. Tavoitteena tälle tutkimukselle on lisätä niin opettajien kuin valmentajienkin tietämystä lasten jalkapallon opettamisesta ja valmentamisesta, sekä kehittää omaa ammattitaitoani niin opettajana kuin valmentajanakin. Tutkimus on lähtökohdaltaan laadullinen ja tutkimuksessa käytetään fenomenografista tutkimusotetta. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla henkilökohtaisesti kolmea opettajaa, joilla on myös kokemusta lasten jalkapallovalmentamisesta. Haastatteluista saatu aineisto on litteroitu analysoitu sisällönanalyysin toimintatapoja mukaillen. Teoreettisen viitekehyksen alussa määritellään tutkimukseen olennaisesti liittyviä peruskäsitteitä kuten kasvatusta ja opetusta ja liikuntakasvatusta. Seuraavissa kappaleissa käsitellään urheiluvalmennuksen, lasten urheilun ja lasten jalkapallovalmennuksen teemoja. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että koulun liikuntatunneilla jalkapallossa korostuvat lajitaitojen opettaminen ja liikuntakasvatus. Lajitaitojen harjoittelussa tärkeää on pelaamisen kautta taitojen oppiminen sekä toiminnan eriyttäminen eri taitotason omaaville yksilöille. Liikuntakasvatuksen sisältämiä aiheita ovat sosiaalisten taitojen harjoittaminen ja onnistumisen elämysten tarjoaminen. Harrastusmaailman puolella tutkimustulokset osoittavat, että lasten jalkapallovalmennuksessa tärkeää on lajitaitojen oppiminen ja kasvatus. Lajitaitojen oppimisessa on tärkeää yksilön huomioiminen valmennuksessa, joukkuetoiminnan harjoittelu sekä tasoryhmätoiminta niin peleissä kuin harjoituksissakin. Kasvatuksen puolella tärkeitä teemoja ovat joukkueen hyvä ryhmähenki ja ilmapiiri, ihmisenä- ja urheilijana kasvaminen. Tulokset osoittivat, että seura ja valmentaja ovat suuressa roolissa näiden teemojen toteutumisessa. Kasvatuksellisuus urheiluseuratoiminnassa näyttäytyy koko seuran toimintakulttuurina, joka ilmenee seuran toimijoiden kaikessa toiminnassa, sekä siinä miten se näyttäytyy ulkopuolisille. Valmentaja on kasvattaja ja täten valmennettavilleen roolimalli omalla toiminnallaan. Tutkimuskohteena ovat opettaja-valmentajien käsitykset, jotka voivat muuttua ajan kuluessa. Lisäksi aineiston koon ollessa varsin pieni, ei tutkimustuloksia voida laajasti yleistää. Tutkimus antaa kuitenkin tietoa lasten liikunnan ja urheilun parissa toimiville opettajille ja valmentajille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marko Kivimäki, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.